nieuws

Tommel wil prestatie-afspraken corporaties en gemeenten

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel wil dat gemeenten nu al prestatie-afspraken met corporaties voor 1997. Dat maakt controle later eenvoudiger. Die afspraken mogen echter niet leiden tot preventief toezicht.

Ferry Heijbrock

De bewindsman schrijft in een brief aan de gemeenten dat dergelijke afspraken nog lang niet overal gemaakt worden, maar wel nodig zijn, willen de gemeenten achteraf tot een goed oordeel ke komen over de handel en wandel van corporaties.

Die krijgen op hun beurt in de nabije toekomst de plicht om over hun voorgenomen activiteiten overleg te voeren met de gemeente. Ook op dit punt ke partijen dan alvast op de nieuwe situatie inspelen, zo vindt Tommel.

Hij verwacht van de gemeenten dat die de corporaties bij het overleg over de voorgenomen prestaties aanspreken op hun sociale taak en daarbij specifiek letten op de volkshuisvestingsverantwoordelijkheden in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). Dat zijn huisvesting van de doelgroep, kwaliteit van het woningbestand en betrokkenheid van huurders bij beheer en beleid.

Toezicht

“Dit betekent overigens wel dat de gemeente zelf een heldere visie moet hebben op het te voeren volkshuisvestingsbeleid en de condities schept waarbinnen de toegelaten instellingen hun taken ke uitvoeren”, zo schrijft de bewindsman.

Tommel wil verder voor 1 november van de gemeenten weten hoe zij de jaarstukken van de corporaties over 1995 beoordelen. Gemeenten zijn de eerst aangewezenen om toezicht op de corporaties uit te oefenen. Zij moeten dat doen op basis van de jaarstukken, accountantsverklaring en volkshuisvestingsverslag. Uiterlijk 1 juli dienen corporaties die bij de gemeenten in te dienen.

De rijksoverheid kijkt voortdurend of het toezichtssysteem werkt en doet waar nodig gerichte inspecties.

Vooral bij regionaal werkende corporaties blijkt het toezicht niet overal goed te verlopen. De bewindsman vindt het belangrijk dat gemeenten in de regio daar goede afspraken over maken. Ongetwijfeld heeft dit mede te maken met de affaire rond Woningbeheer Limburg (WBL), waar bleek dat de betrokken gemeenten zich niet altijd betrokken voelden bij het toezicht op deze regionaal werkende corporatie.

Overigens blijkt ook dat hoe langer hoe meer plaatselijk werkende corporaties hun vleugels over de regio willen uitslaan, maar dat gemeenten daar niet van op de hoogte zijn. Pas als Tommel advies vraagt aan de gemeente over een aanvraag van een corporatie om regionaal te mogen werken, horen gemeenten pas over die plannen. Daaruit blijkt maar weer volgens de bewindsman dat goed overleg tussen gemeenten en corporaties van groot belang is.

Reageer op dit artikel