nieuws

Rotterdam heeft voldoende goedkope woningen Maaskoepel gaat voor doorstroming bouwen

bouwbreed

De corporaties in de regio Rotterdam, verenigd in de vereniging de Maaskoepel, gaan vooral bouwen voor de doorstroming. Het aantal woningen met een bereikbare kale huur van minder dan f. 679 per maand is voldoende.

In het volkshuisvestingsprogramma van de Maaskoepel wordt daarom uitgegaan van de bouw van huurwoningen met een kale huur van tussen de f. 700 en f. 900. Daarnaast ligt de nadruk op de bouw van koopwoningen tot f. 216.000 stichtingskosten. Deze zullen ook in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd, omdat juist daar de behoefte aan differentiatie groot is. Daarmee hoopt de Maaskoepel de monocultuur in bepaalde gebieden te doorbreken en daardoor segregatie te bestrijden. Dit kan volgens de koepel omdat het aantal goedkope huurwoningen in Rotterdam, zo’n 250.000, ruim voldoende is voor de doelgroep van rond de 195.000 huishoudens die aangewezen zijn op goedkope huurwoningen. Daarbij tekent de koepel wel aan dat 150.000 woningen op dit moment niet beschikbaar zijn voor de doelgroep vanwege de zogenoemde scheefheid. Dat wil zeggen dat er nu huishoudens in zitten die best duurder ke wonen.

Op nieuwe uitleg-locaties moet er dan wel compensatie plaatsvinden voor het verlies aan goedkope huurwoningen in het binnenstedelijk gebied door 15% van de nieuwe woningen in de goedkope huursector te bouwen. Daardoor wordt ook daar de broodnodige differentiatie bereikt.

Leefbaarheid

Een tweede speerpunt van de Maaskoepel is het stimuleren van investeringen in leefbaarheid, hetgeen meer is dan onderhoud aan de woning zelf. De koepel gaat er daarbij vanuit dat ook aspecten als onderwijs, politie en werkgelegenheid een rol spelen.

Daarom wordt bijvoorbeeld voor minimaal een jaar een werkgelegenheidscoordinator aangesteld. Deze krijgt als taak initiatieven van aangesloten lid-corporaties op dit vlak te bevorderen en te coordineren. Daarnaast is hij degene die de koppeling legt naar eventuele subsidiegevers.

Voor dit soort initiatieven zal minimaal f. 25 miljoen op de begroting van de corporaties worden vrijgemaakt.

Op het gebied van de woonruimteverdeling gaan de Maaskoepel-corporaties sterk samenwerken. Daarbij is het doel de doorstroming te bevorderen, waardoor de gesignaleerde scheefheid in de goedkope huursector wordt bestreden. Verhuisdwang past daar overigens absoluut niet bij.

De Maaskoepel gaat zich daarnaast inzetten voor dak- en thuislozen. Voor de komende jaren wordt gedacht aan de ontwikkeling van 1000 plaatsen in sociale pensions. Die zullen tot stand komen door een hotelachtige benadering waar mensen zonder begeleiding een kamer plus sanitair ke huren. Daarnaast wil de koepel woningen ter beschikking stellen van mensen die een intensieve vorm van begeleid wonen nodig hebben.

Duurzaam

Duurzaam ontwikkelen, bouwen en beheren ter vermindering van de milieubelasting staat eveneens hoog in het vaandel. De koepel gaat een checklist met milieu-uitgangspunten ontwikkelen voor ruimtelijke plannen. Daarnaast wordt een pakket maatregelen ontwikkeld voor duurzaam bouwen van nieuwe woningen. Dat is geen nieuw pakket, maar het Nationaal Basispakket plus een aantal aanbevelingen.

Verder stimuleert de Maaskoepel het denken over nieuwe vormen van wonen en werken. Concepten van woon-werkwoning worden ontwikkeld, waarbij ruimte in de woning wordt gereserveerd om een (groot) deel van de werktijd thuis te besteden. Dat veronderstelt tevens de aanwezigheid van geavanceerde communicatietechnieken die als hardware in de woning zijn aangebracht.

Ook aanpasbaar bouwen is voor de Maaskoepel een speerpunt. Uitgaande van de stelling dat slopen eerder uitzondering dan regel moet zijn, steunt de Maaskoepel initiatieven waarbij producten worden ontwikkeld die duurzame woningen oplevert.

Knelpunt

De Maaskoepel signaleert bij dit alles wel een financieel knelpunt. Bij het langzaam maar zeker wegvallen van de overheidssubsidies in de volkshuisvestingssector, zullen de investeringen steeds meer uit het bedrijfsresultaat moeten komen. Maar lang niet alles wat wenselijk wordt geacht, kan worden betaald uit de huren.

Daarom zullen alternatieve financieringsbronnen moeten worden aangeboord. Het omzetten van duurdere huurwoningen in koopwoningen is een mogelijkheid.

De komende tijd gaat het plan besproken worden binnen de 45 leden van de koepel en met de gemeenten in de regio. Op 11 december moet dit culmineren in een overeenstemming over de koers die de corporaties de komende jaren gaan varen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels