nieuws

Onderzoeksbureau EIB constateert: Weer en vakantie debet aan discontinuiteit in b en u

bouwbreed

Discontinuiteit in de burgerlijke- en utiliteitsbouw wordt voornamelijk veroorzaakt door het weer en de vakantieperiode. Voor de individuele bedrijven is de complexe regelgeving een nog belangrijker oorzaak van discontinuiteit. Voor het verbeteren van dit laatste zijn de bedrijven afhankelijk van succesvol overleg tussen de bouworganisaties en de overheid.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Binnenjaarlijkse discontinuiteit’, dat het Economisch Instituut Bouwnijverheid in opdracht van het AVBB en de bouwbonden van FNV en CNV heeft uitgevoerd.

Hierin wordt als eerste gesteld dat een discontinue gang van zaken tot het wezen van de bedrijfstak hoort. Verder wordt duidelijk dat de discontinuiteit in de b en u een andere is dan die in de gww. Dit komt vooral doordat het aantal opdrachtgevers in de b en u veel groter is. Discontinue opdrachtverlening blijkt in de b en u veel eerder regel dan uitzondering te zijn. Er is echter zelden sprake van een regelmatige structuur in de zin van een vast, jaarlijks terugkerend patroon, zoals dat in de gww-sector het geval is. Alleen de bouwondernemers zelf en de woningcorporaties zorgen voor een piek in de periode juni/juli, waarschijnlijk als gevolg van het hanteren van jaarbudgetten. Bij de overige opdrachtgevers komen pieken in vrijwel alle maanden van het jaar voor.

Het weer en de zomervakantie, die het aantal werkbare dagen verminderen, vormen de belangrijkste oorzaak van de discontinuiteit binnen het jaar. Deze factoren hebben grotere gevolgen dan de toevallige schommelingen op de verschillende deelmarkten. Dit blijkt overigens ook uit de conjunctuurtest van het EIB.

Weinig oplossingen

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er door de bedrijven lang wordt gewacht voordat het personeelsbestand wordt aangepast aan gedaalde of gestegen productie. In slappe tijden wordt zo lang mogelijk gewacht met het ontslaan van personeel, zodat de productie per man sterk daalt. Wanneer de productie weer aantrekt, duurt het enige tijd voor er weer mensen worden aangenomen. Deze periode wordt dan met overwerk overbrugd, zodat de productie per persoon weer flink stijgt.

Het EIB geeft weinig oplossingen voor de problematiek. Naast succesvol overleg tussen de bouworganisaties en de overheid, constateert de onderzoeker dat zaken als weer en vakantie moeilijk te beinvloeden zijn. Het EIB noemt alleen zogenaamde ‘doorwerk-regelingen’ om de invloed van slecht weer

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels