nieuws

Versoepeling bruteringswet moet huren helpen matigen

bouwbreed

Financieel gezonde corporaties ke vanaf 1997 huurstijgingen doorvoeren, die lager liggen dan het minimum van 3,5% uit de Bruteringswet. Staatssecretaris Tommel hoopt met deze versoepeling van de wet een verdere huurmatiging te bevorderen. Corporaties, huurders en de politiek hebben positief gereageerd op de maatregel.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het huurbeleid eerder dit jaar werd duidelijk dat een Kamermeerderheid problemen had met het minimum van 3,5% dat in de Bruteringswet wordt gesteld aan de huurstijging. PvdA en VVD kwamen met een motie waarin, mede in het licht van de lage inflatie, werd gevraagd om een generieke verlaging van de minimale huurstijging.

Tommel zegde in reactie daarop toe voor 1996 ruimhartig in te gaan op verzoeken van corporaties om ontheffing. Hij verklaarde daarnaast in overleg te zullen gaan met de landelijke centrales Nationale Woningraad en het NCIV, om te bezien of een structureler oplossing van het probleem mogelijk is.

Het resultaat van dat overleg is dat de Bruteringswet zal worden aangepast. Nu ke corporaties formeel pas ontheffing aanvragen als de inflatie onder de 2% ligt; vanaf volgend jaar is ontheffing al mogelijk bij een inflatie van minder dan 3%. Daarmee is een verdere matiging van de huurstijging binnen handbereik gekomen, zo meent Tommel. De verwachting is dat de gemiddelde huurstijging van 4% in 1996 verder zal dalen om in 1997 uit te komen op 3,5%.

Overigens moet een corporatie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om ontheffing te ke aanvragen. Primair moet ze financieel gezond zijn. Daarnaast moeten de marktomstandigheden lagere huurstijgingen mogelijk of noodzakelijk maken, en moet de corporatie haar volkshuisvestelijke taken naar behoren uitvoeren.

Minder ver

Met zijn voorstel gaat Tommel minder ver dan de Kamer vroeg, en dan hijzelf in een eerder stadium van plan is geweest. Op een lokale D66-bijeenkomst zowel als in een recent gegeven antwoord op Kamervragen van SP’er Poppe, twee weken, verklaarde de bewindsman immers nog te streven naar een verlaging van de huidige minimale huursomstijging. Daar is hier echter geen sprake van.

Desondanks, of in het geval van de landelijke centrales juist daarom, is alom positief gereageerd op de maatregel van Tommel. NWR-directeur drs. D. Hamersma spreekt van een “goede aanpassing”. Hij noemt de verwachting van Tommel over de dalende van de huurstijging “redelijk”. Volgens Hamersma zullen corporaties op brede schaal gebruik gaan maken van de ontheffing. “In 1995 is voor 20% van de sociale huurwoningen ontheffing aangevraagd. In 1996 was dat al 35%. Wij verwachten dat dit ook volgend jaar zal stijgen.”

Directeur mr. W.D. van Leeuwen is eveneens positief over het voorstel. “De bestaande afspraken over de minimale huurstijging blijven overeind, maar er komt een ruimere ontheffingsmogelijkheid. Dat geeft meer ruimte voor een marktconform huurbeleid.”

Op de Woonbond is blij met de mogelijk lagere huurstijging. De huurdersorganisatie toont zich wel minder optimistisch dan de NWR over het aantal corporaties dat uiteindelijk ontheffing zal aanvragen.

PvdA en VVD, indieners van de motie over de ontheffing, tonen zich in hun reactie tevreden met de vertaling die Tommel aan hun wensen heeft gegeven. PvdA-woordvoerder Duivesteijn noemt het gegeven dat corporaties ontheffing moeten aanvragen nog een ‘beetje overdreven’ (“het heeft veel weg van papier rondsjouwen”) maar is ervan overtuigd dat hiermee “een belangrijke stap is gezet in de richting van lagere huren”. Om daaraan toe te voegen: “Vervolgens is wel belangrijk dat de inflatie onder de 3% blijft.”

VVD’er Hofstra, warm pleitbezorger van afschaffing van het minimum, vind het voorstel van Tommel ook voldoende. “We hebben waar het gaat om het huurbeleid als VVD ‘ja’ gezegd tegen het hele pakket, dus ook tegen het minimum. Als de koepels akkoord zijn met Tommels voorstel vind ik het prima.”

De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Dat zal nu voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.

Reageer op dit artikel