nieuws

Staatssecretaris Tommel zegde nauwelijks iets toe in WBL-debat

bouwbreed

De Tweede Kamer toonde zich na afloop van het debat over Woningbeheer Limburg verheugd over het grote aantal toezeggingen dat door staatssecretaris Tommel was gedaan. Ten onrechte, zo blijkt. Veel was namelijk in eerdere debatten met en brieven aan de Kamer al toegezegd.

“Juist in de nieuwe verhoudingen met een grote vrijheid en verantwoordelijkheid voor de corporaties, is een goed toezicht van essentieel belang”, zo zei de staatssecretaris van VROM donderdag in de Tweede Kamer, waar het finale debat werd gevoerd over de problemen bij de Geleense woningcorporatie WBL.

Volgens de staatssecretaris heeft de ‘casus WBL’ geleid tot de overtuiging dat nu zo snel mogelijk het toezicht op de corporaties en bijbehorende sanctie-instrumentarium moet worden verbeterd.

Een waslijst aan toezeggingen volgde: het interne toezicht bij corporaties wordt aangescherpt; de gemeenten worden ondersteund bij, maar achteraf ook aangesproken op, de uitvoering van hun toezichthoudende taken; de gemeenten worden vooral belast met het volkshuisvestelijke toezicht en niet meer zozeer met het financiele toezicht; er komt een eind aan de dubbele-pettenstructuur in de volkshuisvesting; de sector-instituten Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting krijgen de verantwoordelijkheid voor het zo vroeg mogelijk opsporen van corporaties in financiele problemen; het rijk wordt uitgerust met een ‘task force rijkstoezicht’, die namens de rijksoverheid toezicht houdt op de financieel zwakke corporaties; en het sanctie-instrumentarium wordt uitgebreid, ten eerste met de mogelijkheid het corporatiebestuur tijdelijk op non-actief te stellen en een interim-manager aan te stellen, ten tweede om de corporatie te dwingen een aanwijzing op te volgen.

Nu is in beide mogelijkheden nog niet voorzien. Ten slotte zal de evaluatie van het Besluit Beheer Sociale Huursector (waarin zijn opgenomen de gedragsregels van de corporaties) worden vervroegd van 1997 naar nog dit jaar.

Weinig meer

De diverse fractiewoordvoerders toonden zich tijdens en na afloop van het WBL-debat tevreden. Zelfs PvdA-er Duivesteijn, die in het eerste deel van het debat de hardste toon aansloeg, vond dat er aardig wat in de wacht was gesleept, en hield zijn kruit in tweede termijn droog. Uiteindelijk haalde staatssecretaris Tommel bijna fluitend het einde van het vooraf door het ministerie van VROM zo gevreesde debat.

Nadere bestudering van de lijst van toezeggingen toont echter aan dat er nauwelijks wat nieuws te bespeuren valt. Feitelijk is weinig meer toegezegd dan wat al was aangekondigd in de zogeheten 28 juni-brief van Tommel en wat er in de daarop volgende debatten is besproken met de Vaste Kamercommissie van VROM. Hooguit kan de conclusie worden getrokken dat de plannen wat meer vorm en inhoud beginnen te krijgen.

Mr. W.D. van Leeuwen, directeur van het NCIV vindt echter dat juist in dat te de winst van het debat zit. “Tommel heeft duidelijk blijk gegeven van voortschrijdend inzicht. Hij heeft, ook in de schriftelijke voorbereiding van het debat helder uiteengezet hoe het toezicht in de sociale huursector moet worden ingericht. Dat is winst. Daar komt bij dat de evaluatie van het BBSH naar voren is gehaald. En dat is nieuws.”

N. van Velzen, directeur van de Nationale Woningraad denkt er heel anders over. “Het debat over WBL leed aan dezelfde ziekte als het rapport dat de parlementaire onderzoek heeft geschreven: er was niets nieuws in te ontdekken. Dus wat dat betreft is de lijn consequent doorgezet.” Van Velzen wijst erop dat al veel is aangekondigd en in gang is gezet op het gebied van het toezicht. “Een belangrijk stuk zat al in de pijplijn. En we zullen moeten zien waar dat de komende tijd toe zal leiden.”

Een uitspraak van staatssecretaris Tommel in het WBL-debat heeft de NWR-directeur ondanks alles toch in zijn oren geknoopt. “Tommel heeft gezegd dat de ordening op hoofdlijnen zo blijft als dat ze is. En dat is pas echt belangrijk.”

Reageer op dit artikel