nieuws

Provincie helpt bedrijf overlast terugdringen

bouwbreed

Bedrijven in Noord-Holland, die de geluidsoverlast die ze veroorzaken wensen terug te dringen, ke voor een deel van de kosten een bijdrage van de provincie krijgen. Het gaat om die kosten, die niet redelijkerwijs ten laste van bedrijven ke worden gebracht.

De provinciale bijdrage is mogelijk geworden nu GS het beheer over f. 9.816.000 uit de rijksmiddelen heeft gekregen.

Bedrijven zijn verplicht om te zorgen dat buiten de door de overheid aangegeven zones van bedrijfsterreinen door hen geen geluidsoverlast plaatsvindt. Van geluidsoverlast is sprake wanneer een woning een gevelbelasting ondervindt van meer dan 55 dB(A).

In Noord-Holland zijn tot 1 juli 1993 in totaal 106 bedrijfsterreinen gezoneerd. Uit onderzoek is gebleken dat circa 13.000 woningen rondom 68 industrieterreinen een te grote geluidsbelasting ondervonden. Inmiddels is ongeveer de helft van die bedrijfsterreinen in goed overleg tussen provincie en bedrijven voor wat betreft geluidsoverlast gesaneerd.

De provincie laat de bedrijven de ruimte zelf voorstellen te doen over de wijze van saneren. Meestal wordt gekozen voor saneren door het plaatsen van geluiddempers of door het doen van vervangingsinvesteringen, waardoor lawaaiige machines worden vervangen door geluidsarme machines.

Als dat is gebeurd wordt opnieuw een meting uitgevoerd. Blijken de bedrijven dan nog te veel geluid te produceren, dan financiert de provincie aanvullende maatregelen als bijvoorbeeld de isolatie van omliggende woningen.

Voor 1998 moet voor elk industrieterrein een saneringsplan opgesteld zijn. De maatregelen, die daarin worden beoogd dienen uiteindelijk in 2003 te zijn gerealiseerd.

Reageer op dit artikel