nieuws

Na privatisering van Ziektewet Boetes moeten werkgevers in het gareel houden

bouwbreed

Werkgevers, die verzuimen hun zieke werknemers na dertien weken weer hersteld te melden dan wel een reintegratieplan in te dienen, ke vanaf 1 augustus rekenen op forse boetes.

Voor de bouwnijverheid is de SFB Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering dat verplicht volgens een wet, die eenvoudig ‘Boeten, Maatregelen, Terug- en Invordering Sociale Zekerheid’ als naam heeft meegekregen

Sinds 1994 hebben werkgevers in stapjes meer eigen verantwoordelijkheid gekregen voor de begeleiding van zieke werknemers. Dat begon na invoering van de wet TZ/Arbo en is nog vergroot met de in maart j.l. geheel geprivatiseerde Ziektewet.

Sinds maart j.l. zijn werkgevers verplicht het loon aan zieke werknemers gedurende een jaar door te betalen. De wet, die dat voorschrijft, bepaalt bovendien dat de werkgever verplicht is een zieke werknemer, die na dertien weken weer hersteld is, beter te melden bij de uitvoeringsorganisatie SV. Dat moet uiterlijk op de tweede dag van herstel gebeuren. Doet de werkgever dat niet of te laat, dan is SFB UOSV wettelijk verplicht die werkgever een boete van f. 1000 op te leggen.

Reintegratieplan

Blijkt de werknemer ook na dertien weken nog niet hersteld te zijn, dan moet de werkgever een reintegratieplan indienen, waaruit valt op te maken wat geprobeerd gaat worden om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte toch weer in het arbeidsproces opgenomen te krijgen. Ook op het niet of te laat indienen van zo’n reintegratieplan staat een boete van f. 1000.

Tenslotte vermeldt de Wet Uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte dat een werkgever, die in het geheel niet meewerkt aan de totstandkoming van een reintegratieplan of aan de uitvoering ervan, een boete tegemoet kan zien van niet minder dan f. 10.000.

Volgens het SFB laten veel werkgevers dit soort verplichtingen graag over aan de door hen ingeschakelde arbodiensten. Maar lang niet alle arbodiensten zijn op dit punt even accuraat bezig. Maar bovendien ontslaat inschakeling van een arbodienst de werkgever niet van zijn verantwoordelijkheid deze zaken tijdig uit te voeren.

Ook werknemers

De nieuwe Boeten etc. heeft ook voor werknemers wat in petto. Die worden namelijk verplicht om alle informatie te verstrekken, die van invloed kan zijn op het recht op uitkering of de hoogte van die uitkering. Dat geldt voor werknemers, die een uitkering ontvangen op grond van de Ziektewet, de AAW/WAO of de Toeslagenwet.

Het verstrekken van deze gegevens – het SFB geeft als voorbeelden het weer verkrijgen van werk, wijziging in inkomsten, veranderingen in burgerlijke staat of in belastinggegevens – moet binnen een week gebeuren. En wel spontaan, zo laat de UOSV van het SFB weten. Werknemers moeten dus niet wachten tot ze daartoe een verzoek krijgen.

Als werknemers zich niet aan deze informatieplicht houden, dient de SFB UOSV hen een boete op te leggen. Die boete wordt geheven naast een eventuele terugvordering van teveel of ten onrechte uitbetaalde gelden.

De hoogte van de boete is afhankelijk van het bedrag, waarvoor de werknemer de uitvoeringsorganisatie heeft benadeeld, maar bedraagt altijd minimaal f. 150 en kan oplopen tot f. 1800.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels