nieuws

Ministerraad staat ruimer gebruik zeefzand toe

bouwbreed

Verantwoord verwerkt zeefzand dat te boek staat als gevaarlijk afval mag voor een interimperiode als bouwstof worden gebruikt. Halverwege 1998 wordt de regeling voor de toepassing van steenachtige afvalstoffen in werken vervangen door de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming.

De ministerraad heeft deze wijzigingen van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) goedgekeurd. De tijdelijke aanpassing van het Ivb maakt de toepassing in GWW-werken mogelijk van zeefzand dat te boek staat als gevaarlijk afval. Daarvoor is geen vergunning volgens de Wet milieubeheer meer nodig. Wel moet het gebruik aan bepaalde voorwaarden voldoen. De tijdelijke aanpassing vervalt zodra het Bouwstoffenbesluit volledig in werking treedt.

Convenant

Zeefzand wordt gevaarlijk afval wanneer er een te hoge concentratie aan PAK’s in zit. Aanvankelijk mocht alleen zeefzand worden gebruikt dat niet gelijk staat aan gevaarlijk afval. Op grond van het convenant dat het IPO eerder met de Vereniging van Logistieke Centra voor Sorteerstromen afsloot over de grootschalige geisoleerde toepassing van zeefzand kan ook materiaal worden gebruikt waarin meer PAK’s voorkomen dan de norm aangeeft. Bepaalde partijen veranderen daarmee in gevaarlijk afval wat niet mag worden gebruikt.

Blijft de concentratie onder de grenswaarden dan mag dit zeefzand zonder milieuvergunning in gww-poen worden verwerkt. In elke kilo droge stof mag niet meer dan 750 mg minerale olie voorkomen, in dezelfde hoeveelheid mag ook niet meer dan 6 mg extraheerbare organische halogeenverbindingen zitten en niet meer dan 1 mg polychloorbifenylen. Toepassing van dit zeefzand mag alleen plaats vinden in gww-werken waarin minimaal 50.000 ton materiaal aaneengesloten wordt verwerkt. Dat vergt tevens isolerende voorzieningen volgens het BRBS-rapport 9500 ‘Isolerende maatregelen buitencategorie in het kader van de beheersstructuur sorteerzeefzand’.

Reageer op dit artikel