nieuws

Initiatief moet bedrijfstak vele miljoenen guldens besparen AVBB: Zieke bouwvakkers moeten sneller geholpen

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft zijn lidverenigingen een plan voorgelegd om de wachtlijsten in de gezondheidszorg voor ziek bouwvakpersoneel te bekorten. Als die verenigingen er mee instemmen en het plan tot in detail zal zijn uitgewerkt, kan het in het najaar worden gepubliceerd. Dan kan ook een begin met een proef worden gemaakt.

Het AVBB komt met dit plan nadat een eerder initiatief van VNO/NCW een zachte dood is gestorven. In maart stelde het VNO/NCW na een congres een protocol op, waarin deze regels voor een snellere behandeling in ziekenhuizen van nog actieve werknemers stonden vermeld. De hele VNO/NCW-achterban ging er graag mee akkoord. Dat was ook het geval met het AVBB.

Geen ondertekening

Enkele deelnemers aan het betreffende congres, waaronder patienten- en consumentenorganisaties, de Nederlandse Huisartsenvereniging en de vakcentrale FNV, lieten ondertekening achterwege.

Stuurgroep opgeheven

Ook de politiek concludeerde recent dat de in dit protocol vastgelegde regels tot een tweedeling in de maatschappij zou leiden tussen actieven en niet (meer)-actieven. Op een verzoek van minister Borst om criteria op te stellen voor lokale initiatieven ter bekorting van wachtlijsten heeft de VNO/NCW-stuurgroep gisteren besloten “geen zinvol antwoord te ke geven gezien het teleurstellende politieke eindoordeel”. Het laatste besluit van de stuurgroep betrof donderdag de eigen opheffing “omdat een vruchtbaar vervolg van de werkzaamheden onmogelijk is geworden”.

Indirect gevolg wao-plan

Het AVBB zinde toen al op mogelijkheden toch iets aan die problematiek te doen omdat “het kabinet de financiele solidariteit tussen de bedrijfstakken op het punt van de arbeidsongeschiktheid wil beperken”.

Voorzitter Brinkman, die dit zei op de algemene vergadering van zijn organisatie, doelde hiermee op het plan tot privatisering van de wao, die de bedrijfstak bouw zeker enige honderden miljoenen guldens per jaar extra zal gaan kosten.

Hij liet bij die gelegenheid ook weten “er ook de nodige financien voor over te hebben” om op enige manier extra capaciteit in de gezondheidszorg te creeren teneinde wachtlijsten te ke bekorten.

Het Nederlands Verbond Van Ondernemers in de Bouwnijverheid heeft bij monde van adjunct-directeur drs. Meerbach laten weten “positief tegenover het AVBB-plan te staan. Weliswaar zal het nodige geld kosten, daar tegenover staat dat de bedrijfstak er ook veel mee kan winnen.”

Andere lidverenigingen waren niet voor commentaar bereikbaar, maar verondersteld mag worden dat het AVBB-plan een warm onthaal in deze kringen tegemoet kan zien. Het is de bedoeling dat het plan uiteindelijk een landelijke dekking krijgt, maar vooralsnog zal met een (bescheiden) proef begonnen worden.

Bouwbonden sceptisch

De bouwbonden van FNV en CNV bleken donderdag nog niet op de hoogte te zijn van dit AVBB-initiatief. Ze reageerden gisteren nog slechts op initiatieven van enige verzekeringsmaatschappijen, verenigd in de Achmea-groep, die met ziekenhuizen zijn overeengekomen speciale bedrijfspoliklinieken op te richten. Werknemers van bedrijven, die daarvoor een speciale polis afsluiten, zouden bij voorrang in die poliklinieken worden geholpen.

De bouwbond FNV reageerde afwijzend. “Dat draagt het gevaar van een tweedeling in de maatschappij in zich. Dat stuit ons met de bestaande wachtlijst voor hartoperaties tegen de borst”, aldus een woordvoerder. “Laten we liever zorgen dat de knelpunten in de gezondheidszorg op reguliere wijze worden opgelost zodanig dat alle patienten in gelijke mate daarvan ke profiteren.”

De bouwbond CNV liet weten “niets tegen dit initiatief te hebben onder de voorwaarden dat het de bedrijven zijn die voor deze snellere behandeling gaan betalen en niet (meer)-actieven er niet de dupe van worden”.

Reageer op dit artikel