nieuws

Gemeenten gaan beleid geluidhinder vorm geven

bouwbreed Premium

Gemeenten zullen het in de toekomst te zeggen krijgen als het gaat om het beleid op het gebied van de geluidhinder. De Wet geluidhinder komt te vervallen. Het is de bedoeling dat dit alles in 2001 gerealiseerd is.

De plannen voor de vergaande decentralisatie van het geluidhinderbeleid komen uit de koker van een ambtelijke werkgroep en worden onderschreven door het kabinet. Verwacht wordt dat hierdoor de geluidsdoelstellingen die in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) staan, effectiever en efficienter bereikt ke worden.

Volgens de ambtelijke werkgroep is geluidhinder meestal vooral een lokale aangelegenheid. Daarom moeten gemeenten ook de verantwoordelijkheid krijgen. Zij moeten in een nota de doelstellingen voor geluidhinderbestrijding vastleggen alsmede de maatregelen om die doelen te behalen. Daarbij zou het mogelijk moeten zijn voor de verschillende gebieden in de gemeente verschillende geluidsnormen vast te stellen, hetgeen nu op basis van de Wet geluidhinder niet mogelijk is.

De Wet geluidhinder kan in deze plannen vervallen. In plaats daarvan moeten in de Wet milieubeheer een algemene richtwaarde voor de geluidbelasting worden opgenomen en een aantal voorwaarden waaraan het gemeentelijke geluidbeleid moet voldoen.

De afzonderlijke procedures in de geluidregelgeving worden afgeschaft en worden geincorporeerd in de procedure van het bestemmingsplan.

De gemeenten krijgen het overigens niet helemaal voor het zeggen. Voor rijkswegen, spoorwegen, luchthavens en andere poen van nationaal belang blijft de rijksoverheid de bevoegdheid houden. Provincies blijven verantwoordelijk voor poen die onder hun bevoegdheid vallen, zoals provinciale wegen.

Een pogroep van rijk, provincie en gemeenten gaan de voorstellen nu nader uitwerken. Begin 1998 ke de voorstellen naar verwachting naar de Tweede Kamer worden gezonden. In 2001 zouden de voorgestelde wijzigingen dan in de praktijk worden toegepast. Vooruitlopend daarop wordt de huidige Wet geluidhinder aangepast en verbeterd op een aantal technische en procedurele punten. Deze wijziging kan al in 1999 van kracht worden.

De Nederlandse Stichting Geluidhinder is het volstrekt oneens met de kabinetsplannen. Zij vreest dat gemeenten op grote schaal meer overlast zullen toestaan.

Reageer op dit artikel