nieuws

Corporaties Amsterdam willen per jaar 1500 woningen bouwen

bouwbreed Premium

De Amsterdamse woningcorporaties willen in de periode 1996-1999 1500 woningen per jaar bouwen. Daarnaast willen ze 2000 particuliere huurwoningen in vooroorlogse wijken per jaar kopen en opknappen.

In het nieuwe volkshuisvestingsprogramma 1996-1999 ‘Kiezen voor de stad’ schrijven de corporaties jaarlijks 750 sociale huurwoningen te willen bouwen met zogenoemde doorstroomhuren (in 1996 circa f. 765). Daarnaast willen ze 750 woningen met extra verlaagde huren van ongeveer f. 635 neerzetten.

De wens om 2000 particuliere huurwoningen aan te kopen en op te knappen vloeit voort uit het zorgen voor de voortgang van de stadsvernieuwing in vooroorlogse stadsdelen.

De corporaties willen verder de betaalbaarheid garanderen. Enerzijds doen zij dit door het behoud van een kernvoorraad goedkope huurwoningen met een huur tot f. 625. Anderzijds door het vastleggen van een redelijke kwaliteit-prijsverhouding in de sociale huursector. Dat wil zeggen dat de corporaties ernaar streven de huren van corporatiewoningen tussen de 60 en 90% van de maximaal redelijke huur volgens het woningwaarderingsstelsel blijven liggen.

Voorts willen ze dat in alle stadsdelen in Amsterdams voldoende woningen hebben die voor tenminste 25% toegankelijk zijn voor huishoudens met een laag inkomen en voor tenminste 25% voor mensen met een hoog inkomen.

In een beleidsovereenkomst, die door 14 van de 15 Amsterdamse corporaties is ondertekend, wordt aangegeven dat de corporaties ook een en ander van de gemeente Amsterdam verwachten. Dit zou moeten worden vastgelegd in een Beleidsovereenkomst Volkshuisvesting Amsterdam.

De vijftiende corporatie, Woningbedrijf Amsterdam die het wel met het beleidsplan eens is, wacht met ondertekening van de overeenkomst totdat er overeenstemming met de gemeente is over de plannen.

Financiering

De corporaties willen dat de gemeente samen met hen op zoek gaat naar aanvullende subsidie- en financieringsmogelijkheden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar gelden uit de woninggebonden subsidies en de stadsvernieuwingspot, maar naar het stimuleringsfonds.

Daarnaast willen ze tijdelijke erfpacht omzetten in eeuwigdurende. Daarbij dient een nieuwe grondwaarde te worden berekend die beduidend lager is dan die aan particulieren wordt berekend. In zijn algemeenheid pleiten de corporaties ervoor dat voor sociale woningbouw de grondprijzen lager zijn. Zij zeggen dat dit nodig is om investeringen te ke blijven doen ondanks de afnemende overheidssubsidies.

Ook willen ze politieke steun voor een huurbeleid dat de realisatie van het investeringsprogramma mogelijk maakt. En verder vinden ze dat de mogelijkheden om sociale huurwoningen te verkopen moeten worden verruimd. Daardoor zou een differentiatie van de woningvoorraad mogelijk worden.

Reageer op dit artikel