nieuws

Waterschappen investeren in water- en wegenbeheer

bouwbreed

De Nederlandse waterschappen besteedden vorig jaar f. 1,8 miljard aan het verbeteren van de kwaliteit van het water. Daarnaast ging f. 1 miljard op aan het op peil houden van de hoeveelheid water in Nederland en werd nog eens f. 105 miljoen besteed aan het onderhoud van wegen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Unie van Waterschappen.

De vervuiling van de waterbodems kreeg in 1995 veel aandacht, aldus het jaarverslag. De bodems zijn vooral vervuild door “zware metalen en organische microverontreinigingen als bestrijdingsmiddelen.”

Vervuilde bagger die vrijkomt bij het schoonmaken van onder meer sloten is een groot probleem omdat er geen opslagmogelijkheden zijn. “Bovendien kost het schoonmaken van de vervuilde waterbodems miljarden guldens. De Unie van Waterschappen heeft het Rijk dan ook gevraagd meer geld beschikbaar te stellen voor de sanering van zwaar verontreinigde waterbodems”, aldus het jaarverslag.

Ook willen de waterschappen meer geld hebben om de verdroging van bodems te bestrijden. Door het dalen van het grondwater blijft er steeds minder ‘natte’ natuur over. De verdroging wordt onder meer veroorzaakt door de drinkwatervoorziening.

Grote problemen

‘Diffuse bronnen’ zoals zinken dakgoten, koperen waterleidingen en slecht functionerende riolen stellen de waterschappen voor grote problemen. Daarom is het nodig het personeel speciaal op te leiden zodat ze beter weten wat ze moeten doen indien ze dergelijke verontreinigingen tegenkomen.

Een ander punt van zorg vormde in 1995 het wegenbeheer. De waterschappen beheren in totaal circa 7000 kilometer wegen. Om de verkeersveiligheid te bevorderen zijn onder meer beplantingen aangelegd en wegen versmald.

Reageer op dit artikel