nieuws

Uneto eist in kort geding vernietiging van gunning Onregelmatigheden bij aanbesteding De Vliert

bouwbreed Premium

De gunning van de elektrotechnische werken voor het toekomstige sport- en vrijetijdscentrum De Vliert in ‘s-Hertogenbosch moet nietig worden verklaard. Dat zal de eis zijn, die Uneto, brancheorganisatie van elektrotechnische ondernemers, zal stellen in een daartoe bij de rechtbank Den Bosch aangevraagd kort geding.

Aanleiding daartoe is het feit dat Gibros Installatietechniek BV in Numansdorp, die dit werk kreeg opgedragen, niet voldeed aan de selectiecriteria.

Officieel zal het kort geding worden gevoerd tegen Verhuurmaatschappij De Vliert NV i.o.,waarvan de gemeente ‘s-Hertogenbosch via een andere bv honderd procent aandeelhouder is.

De raad van de gemeente besloot op 23 mei j.l., na uitvoerige informatie van de zijde van het college, alsnog in meerderheid akkoord te gaan met de gunning van de bouw van dit complex, waarvan de investering een bedrag van f. 67,7 miljoen omvat.

De raad ging akkoord met de voortgang van de procedure rond de aanbesteding en gunning ondanks de bezwaren die Uneto er tegen had kenbaar gemaakt.

Volgens Uneto is de aanbestedingsprocedure volgens de Europese richtlijn niet juist geweest.

Zo blijkt in de selectiecriteria voor de aanbesteding in februari de eis te staan dat de inschrijver moet beschikken over een vestigingsvergunning. Gibros blijkt die ten tijde van de aanbesteding niet te hebben gehad.

Volgens de Kamer van Koophandel in Dordrecht zou die vergunning eerst op 23 april j.l. zijn verleend, volgens Uneto is dat de datum waarop de vergunning werd aangevraagd en kwam die pas 29 mei j.l. af. De gunning blijkt op 30 mei te zijn geschied.

Ook aan de eis om de laatste drie jaarverslagen van de onderneming mee te sturen, kon door Gibros niet worden voldaan. Volgens Uneto zijn de laatste jaren door dit installatiebedrijf geen jaarcijfers meer gedeponeerd.

Dubbelrol

Zouden bovengenoemde zaken al voldoende hebben moeten zijn om Gibros bij de aanbesteding met voorafgaande selectie uit te sluiten, de rol van de aanbesteder wordt nog dubieuzer nu het Uneto is gebleken dat Gibros ook bij de voorbereidingen van het bouwplan betrokken is geweest en dus een dubbelrol zou hebben gespeeld.

Zo zou Gibros zijn opgetreden als adviseur van Hevo Po Bouwmanagement BV, die de regie over de aanbesteding van het bouwkundig deel en de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werken voerde. Gibros zou zijn ingeschakeld om de technische specificaties voor het elektrotechnische gedeelte op te stellen en te helpen bij het maken van de tekeningen.

Directeur ir. H.J.M. Bekker van de afdeling Stadsbedrijven van de gemeente bevestigde tegenover ons dat Gibros als adviseur bij de voorbereidingen van het po betrokken is geweest. Op de opmerking dat deze onderneming ten tijde van de aanbesteding geen vestigingsvergunning had, reageerde hij slechts met de woorden: “Nu wel.”

Geheim rapport

Volgens Uneto levert het bovenstaande in ieder geval een “schijn van vooringenomenheid” op, die al voldoende argumentatie geeft om de gunning van het werk aan Gibros nietig te verklaren.

De gemeente Den Bosch heeft op klachten van deze aard door een extern bureau de offerte van Gibros laten vergelijken met die van de overige inschrijvers. Het was voor de gemeente – en in navolging daarvan voor de raad – aanleiding om te besluiten de procedure van aanbesteding en gunning door te zetten.

De gemeente weigert echter de bevindingen van dit externe bureau, neergelegd in een rapport, aan Uneto en deze krant ter inzage te geven.

Strijdig met regels

Het is Uneto voorts gebleken dat het prijsverschil tussen de offerte van Gibros en de overige inschrijvers voor de elektrotechnische werken “aanzienlijk en niet te verklaren is”. Wel heeft Uneto moeten vaststellen dat de aanbesteder een belangrijk perceel, te weten het ketelhuis, aan het betreffende bedrijf onderhands heeft opgedragen, wat in strijd is met de Europese aanbestedingsregels. Volgens Uneto kon daarom Gibros op de andere percelen zo scherp inschrijven dat de andere inschrijvers redelijkerwijs geen kans meer hadden.

Ook heeft Uneto vastgesteld dat het betreffende bedrijf na de inschrijving in staat is gesteld om haar aanbieding te wijzigen, wat al weer in strijd is met de anti-leur verklaring van de Europese Commissie. Voor Uneto was het bovenstaande aanleiding genoeg om haar advocaat, mr. R.H. van Erp te Amsterdam, op te dragen een kort geding aan te spannen. De datum van het geding moet nog worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel