nieuws

Technologie voor beter gebruik wegen kan asfalt vervangen

bouwbreed

Technologie gericht op een betere benutting van de hoofdwegen kan ten dele asfalt vervangen. Dit zei gedeputeerde Van Harten van Noord-Brabant tijdens een workshop over de dreigende verkeersproblemen in Brabant.

Tijdens de workshop, waar vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeenten, bedrijfsleven en actiegroepen aanwezig waren, noemde Van Harten het vergroten van de capaciteit van de wegen als een maatregel die hoe dan ook nodig is. “Daarbij denk ik nadrukkelijk aan een betere benutting door verkeersbeheersingsmaatregelen: signalering, filewaarschuwingen, dynamische route-informatie, incidentenmanagement. Forse investeringen zijn noodzakelijk om de met economische groei samenhangende mobiliteit (auto en vrachtverkeer) op een duurzaam veilige manier te ke blijven geleiden. Naarmate de genoemde alternatieven ook echte alternatieven zijn, kan dat zonder in een asfaltscenario te vervallen. De prijs daarvoor is te hoog”, zo hield Van Harten zijn gehoor voor.

Hij wees nog eens op het belang van vroegtijdig erkennen van het probleem van dichtslibben van de Brabantse wegen, waardoor nu al maatregelen genomen ke worden dat te voorkomen. Daarbij liet hij zien dat de situatie op de wegen zoals die in 1990 voor het jaar 2000 werd voorspeld, al nagenoeg in 1994 was bereikt.

Creativiteit

Hij pleitte voor creativiteit bij het vinden van alternatieve oplossingen. “Met name fiets en collectief vervoer. Maar dit werkt alleen als we in staat zijn een kwaliteitssprong te realiseren. Daarbij gaat het bij de fiets om het faciliteren van snelheid (voorrang) en comfort. De stadsauto is een alleszins bruikbaar concept. Bij het collectief vervoer moet worden ingezet op een innovatief, creatief, grensverleggend systeem, waarbij de bezwaren van gebroken vervoer goed ondervangen worden. Van belang is dat het klantgericht, betrouwbaar, snel en comfortabel is. Kortom, dat het kwaliteit heeft. Samen met de grote steden werk maken van een interregionaal vervoerssysteem over de rail: Brabant light-rail. Dat mag overigens allemaal best iets kosten.”

Opvallend was dat een groot deel van de deelnemers het meeste heil verwacht van maatregelen die mogelijk het autoverkeer beperken, zoals verhoging van de kosten van autogebruik en parkeren. Maar liefst 43% legde hier de eerste prioriteit. Een kwart vond echter dat uitbreiding van wegen toch ook moest en 21% verwachte de grootste oplossing van verbetering en uitbreiding van het openbaar vervoer.

Reageer op dit artikel