nieuws

Rijkswaterstaat: discussie inrichting uiterwaarden

bouwbreed

Meer ruimte voor de rivier staat momenteel hoog op de agenda. Over hoe hiermee om te gaan begint Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland binnenkort een discussie met de provinciale en rijksoverheden in het gebied van Rijn, Waal en IJssel.

Ten behoeve van deze discussie is zojuist een model gereedgekomen waarmee inrichtingsvarianten voor het uiterwaardengebied ke worden ontwikkeld. De hoge waterstanden in de grote rivieren van eind 1993 en begin 1995 hebben het belang van een goede beveiliging tegen overstromingen nog eens onderstreept. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) heeft een model ontwikkeld waarmee inrichtingsvarianten ke worden opgesteld en beoordeeld.

Met dit model is een eerste integrale verkenning verricht naar veiligheids- en inrichtingsvarianten voor het Rijntakkengebied (het gebied van Rijn, Waal en IJssel). De resultaten hebben geleerd dat de marges voor de inrichting gericht op het scheppen van meer ruimte voor de rivier, uiterst klein zijn.

Een integrale aanpak is noodzakelijk, gezien het grote aantal belangen dat in het rivierengebied een rol speelt.

Doel van het model is informatie aan te dragen om de verschillende belangen te ke afwegen. Op deze manier ke beleidsbeslissingen verantwoord genomen worden. De studie is zeer actueel gezien de discussie over de recent gepubliceerde beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’. Ook in de Vierde Nota Waterhuishouding, die momenteel in voorbereiding is, zal de hoogwaterproblematiek een belangrijk item zijn. Het veiligheidsniveau dient gehandhaafd te blijven op de vastgestelde overschrijdingsfrequentie van een maal in de 1250 jaar. Hoe om te gaan met dit gegeven?

Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland begint hierover op korte termijn een discussie. Provinciale overheden en rijksoverheden in het gebied van de Rijntakken zullen in eerste instantie worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Doel van de discussie is om met elkaar te bepalen op welke wijze het vraagstuk tot een oplossing kan worden gebracht. Uit de discussie zal moeten blijken wie welke rol gaat spelen om de problemen op te lossen.

Reageer op dit artikel