nieuws

Premie-inning SFB door ministerie goedgekeurd

bouwbreed

Uitvoeringsinstellingen van de sociale verzekeringswetten dienen premies voor die wetten en voor bedrijfstakeigen regelingen, zoals vut, scholingsfonds, pensioenfonds, vakantiefonds etc, in beginsel apart te innen, aldus staatssecretaris Linschoten. Volgens de SFB Groep zou de uitvoeringsorganisatie in de bouw hiervan zijn vrijgesteld.

Staatssecretaris Linschoten heeft deze reactie op het rapport ‘De ontvlechting en vervlechting’ van het CTSV en een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Doel van de ontvlechting is publieke en private middelen zoveel mogelijk te scheiden. Maar de automatiseringssystemen van de werknemersverzekeringen en de bedrijfstak- eigen regelingen zijn bij sommige uvi’s, zoals de uitvoeringsinstellingen gemakshalve worden aangeduid, nog volledig vervlochten. Daardoor is het niet mogelijk om op korte termijn en tegen geringe kosten te voldoen aan de verplichting om die premies apart te innen. Van Linschoten mogen die uvi’s als ze daar om vragen nog tot het jaar 2000 premies gezamenlijk blijven innen.

Een loket-model

De SFB Groep heeft de staatssecretaris gewezen op de noodzaak van gezamenlijk . Daarmee is vooral de samenhang van sociale verzekeringsregels en bedrijfstakeigen regelingen voor de bouwnijverheid gediend.

“Op basis van de brief van de staatssecretaris aan de SFB Groep kan worden vastgesteld dat de argumenten, die we voor gezamenlijke inning hebben aangevoerd tot begrip hebben geleid bij de staatssecretaris. Daarom levert deze beleidslijn van de staatssecretaris voor de aanlevering van gegevens en voor de premie-inning volgens het een loket-model, geen wijzigingen op”, aldus directeur H.J.M. Scheerder van de SFB UOSV

Geen uitbesteding

Linschoten is het eens met het uitgangspunt van het CTSV dat uvi’s geen kerntaken mogen uitbesteden aan derden. Voor facilitaire diensten is dat wel toegestaan.

Wel moeten voor uitbestedings-contracten meerdere offertes worden aangevraagd omdat anders het CTSV die contracten slechts tot 1998 zal goedkeuren.

Reageer op dit artikel