nieuws

Milieuvergunning Grondverzetbedrijf Friesland beperkt

bouwbreed

Grondverzetbedrijf Friesland BV aan de Spikerboor in Akkrum mag voorlopig niet vijf maal per jaar vanaf 04.00 in bedrijf zijn. De Raad van State schorste dit voorschrift, op verzoek van omwonenden, uit de milieuvergunning die Gedeputeerde Staten van Friesland verleenden.

De omwonenden vrezen dat de komst van het grondverzetbedrijf, dat beschikt over een installatie voor asfaltproduktie en een puinbreker, tot extra geluidsoverlast zal leiden. Bij het industrieterrein Spikerboor bevindt zich nu reeds een aantal woningen die met een te hoog geluidsniveau geconfronteerd worden als gevolg van de activiteiten van het bedrijf UTD. Toestaan dat nog een bedrijf zich vestigt terwijl de bewuste woningen nog geen geluidssanering hebben ondergaan zou wat betreft de omwonenden niet moeten worden toegestaan.

De Raad van State hecht echter vooral waarde aan een onderzoek van de Milieu-adviesdienst Regio Noord-Friesland waaruit blijkt dat de komst van het grondverzetbedrijf niet tot meer geluidshinder zal leiden. Klachten van omwonenden over mogelijke stank-, stof- en verkeershinder wijst de Raad van State door naar de zogenaamde bodemprocedure over de milieuvergunning. In een dergelijke procedure wordt een vergunning veel diepgravender tegen het licht gehouden.

Reageer op dit artikel