nieuws

Met echte logistiek kan de bouw veel geld verdienen

bouwbreed

Logistiek is het coordineren van het bouwproces en er kan veel geld mee verdiend worden. Dat is de conclusie die volgt uit een SBR-studie waarin werd gezocht naar inspiraties vanuit de (stationaire) industrie.

In veel bouwbedrijven wordt logistiek als een synoniem voor transport beschouwd en krijgt zij onvoldoende aandacht. Maar in een goed gemanaged bouwbedrijf ke de ‘logistieke kosten’ met veel procenten naar beneden.

Opgemerkt werd dat de resultaten en aanbevelingen van de studie bestemd zijn voor directieleden, afdelingshoofden en bedrijfsleiders van de grotere bouwbedrijven.

Verspilling

Tijdens de studie bij elf toonaangevende Nederlandse industrieen werd al direct duidelijk dat er lange tijd overmatig belang werd toegekend aan automatisering van informatiesystemen voor produktiebesturing. Er is zowel in de VS als in Europa onvoorstelbaar veel geld verspild aan prestigieuze automatiseringspoen.

Maar ook bleek zonneklaar dat een aantal ontwikkelingen die bedrijven de afgelopen decennia heeft gedwongen een betere logistieke prestatie te leveren. Logistieke prestatie betekent de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom met als doel aan de wensen van de markt te voldoen tegen de laagste kosten en met minimaal kapitaalgebruik.

Waarom deze studie?

De SBR-studie had tot doel na te gaan welk proces een aantal met de bouw vergelijkbare industriele bedrijven ten aanzien van het werken volgens nieuwe logistieke concepten hebben doorlopen;

tot welke oplossingen en baten deze concepten hebben geleid en wat de bouw hiervan kan leren.

Uit onderzoeken naar de interne en externe succesfactoren van de betreffende bedrijven bleken kwaliteit, produktprestatie en ontwerpeffectiviteit belangrijk te zijn en in mindere mate prijs/kosten en leverbetrouwbaarheid.

Maar ook bleek dat om dit te bereiken een aantal logistieke verbeteringen waren doorgevoerd. Met name zijn genoemd het zich toeleggen op kerntaken, de betrokkenheid van het topmanagement bij logistiek vergroten en het. uitvoeringsvriendelijker ontwerpen. Verder werden genoemd

het toepassen van meer standaardisatie bij onderdelen en samenstelling; het beperken van het aantal toeleveranciers en het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers.

Dit laatste gebeurde door het bewust ‘platter’ maken van de organisatie, door het invoeren van taakverbreding en het vormen van autonome taakgroepen.

Dit alles resulteerde in een verbeterde procesbeheersing (alles de eerste keer goed), produktiviteitsverbetering en winstverbetering. Die winstverbetering werd bereikt door het terugbrengen van de logistieke kosten van 15 procent naar 10 procent van de omzet.

De logistieke taak

In de bouw liggen de logistieke kosten volgens het SBR-rapport 207 op 25-30 procent van de kostprijs. Dat moet de leiding van de grotere bouwbedrijven een doorn in het oog zijn; die kosten moeten en ke naar beneden. Hoe?

Sommige bedrijven pasten en passen met succes MANS toe. Andere bedrijven voerden het ‘sterrol management’ in waarbij als middel zelfsturende teams worden gevormd. De SAOB heeft op zijn jaarvergadering van 18 april jl daar aandacht aan besteed.

Een derde mogelijkheid is het volgen van de suggesties in de SBR-studie ‘Logistiek; Inspiraties vanuit de Industrie’:

* Stel uw succesfactoren vast; * Ga na welke logistieke problemen er zijn;

* Verbeter systematisch de logistieke prestaties, waarbij met name wordt genoemd het opvoeren van de procesbeheersing op de bouwplaats. En hierbij geldt: meten is weten. Besteed vooral aandacht aan de wachttijden.

‘Bouw’ is in de toekomstige jaren het managen van een partnerproces en logistiek is het coordineren van het bouwproces. De industrie heeft de bouw een spiegel voor gehouden.

Reageer op dit artikel