nieuws

GIW wil drempelbedrag arbitrage verhogen

bouwbreed

De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW) wil het drempelbedrag voor arbitragezaken fors verhogen. Een consument betaalt nu nog f. 89 voor een dergelijke procedure. Overwogen wordt om dit naar minimaal f. 200 te tillen. Verder loopt een koper het risico om voor een deel van de kosten van externe adviseurs op te moeten draaien.

Niet bekend

De ophoging van het drempelbedrag voor arbitragezaken is volgens Scholten een langlopende wens van de bij het GIW aangesloten bedrijven. De verhoging moet er namelijk toe leiden dat niet voor iedere kleinigheid een arbitragezaak wordt begonnen. “Wat in de praktijk nogal eens voorkomt is dat een consument klaagt over bijvoorbeeld slechte isolatie maar tevens een waslijst aan klachten aan de arbiter voorlegt. Vervolgens worden alle klachten, dus ook die ten aanzien van de isolatie waarvoor een extern onderzoek is ingesteld, op alleen het niet schilderen van een afdekplint na, afgewezen. Maar omdat een klacht dan wel gegrond is, draait de ondernemer voor alle procedurekosten op. Dat druist in tegen het rechtsgevoel van de ondernemer en dat van mij”, aldus Scholten, die verder benadrukt dat de verhoging van het drempelbedrag niets afdoet van de rechtsbescherming van de consument. “Wij gaan ervan uit dat de consument, die een gegronde klacht heeft die f. 200 best wil betalen. Per slot van rekening krijgt deze het bedrag terug als de klacht wordt toegewezen.” Als het aan het GIW ligt zal de consument straks ook een deel van de kosten voor externe adviseurs voor zijn rekening moeten nemen.

Onafhankelijk onderzoek

“Ook hierbij geldt”, zo licht Scholten toe, “dat wanneer er eerder een extern onderzoek is verricht waarin de consument in het ongelijk wordt gesteld, en de klager legt zich er nog niet bij neer en een verzoek om arbitrage indient, de garantieverlenende instanties niet nog eens een adviesbureau in de arm hoeven te nemen. Althans, niet voor eigen rekening. Dan moet de klager daar zelf voor opdraaien.”

Verder komt er nog een mogelijkheid dat een arbiter in een geschil kan bepalen dat een onderneming niet alle kosten hoeft te betalen. “De arbiter kan dan bepalen dat de aangesloten organisatie een deel van de kosten moet betalen.”

Een belangrijke reden voor deze aanscherping is het verlagen van de kosten van de arbitrageprocedure. Maar bovenal wil het GIW door deze maatregelen proberen het conflict tussen consument en bouwers niet zo ver te laten oplopen. “De klachten moeten in een eerder stadium worden opgelost”, aldus Scholten.

In het afgelopen jaar is dat overigens al enigszins gelukt. Uit de gisteren door het GIW gepresenteerde jaarcijfers over 1995 blijkt dat het aantal bindende adviezen met 742 iets lager is uitgevallen dan in 1994. Verder zijn er in 1995 416 verzoeken om een bindend advies ingetrokken. Dat is aanzienlijk meer dan in het jaar daarvoor. In 175 van de gevallen werden de verzoeken ingetrokken tijdens of na de inspectie van technisch inspecteur die de arbiter ten diensten staat.

Slecht

Overigens is voor wat betreft de uitgifte van het Garantiecertificaat 1995 een minder goed jaar geweest. In vergelijking met 1994, toen het GIW 44.915 certificaten uitgaf, lag dit aantal in ’95 met 39.121 twaalf procent lager. “Maar dat was voorzien. Per slot van rekening is de Vinex in het afgelopen jaar nog niet van de grond gekomen. Ook voor dit jaar gaan we in de begroting uit van een verdere terugloop. Uit de cijfers over de eerste vier maanden van dit jaar moeten we echter concluderen dat het iets aantrekt. Ik denk dat we op hetzelfde aantal als 1995 uitkomen.”

Stijging

Vorig jaar heeft het GIW 7200 verzoeken voor herstel binnengekregen. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn dat er inmiddels al 2800. Een forse stijging vindt ook Scholten. Volgens de GIW-directeur zegt dit echter niets over de kwaliteit van de woningbouw. “Sterker nog. Ik moet constateren dat de verantwoordelijkheid van de ondernemers is toegenomen. Ik wijt de toename in z’n geheel aan het feit dat we vorig jaar een heldere informatiefolder over de klachtenafhandeling van het Garantie-instituut hebben uitgegeven. Daarin wordt de hele procedure die bij klachten moet worden gevoerd, eenvoudig uiteen gezet. Dat werpt nu zijn vruchten af.”

Reageer op dit artikel