nieuws

BV Bouw mag starters met uitkering helpen met kredieten

bouwbreed Premium

De Commissie toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) vindt het goed dat de Bedrijfsvereniging Bouw uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kredieten gaat verstrekken.

Deze kredietverstrekking past in het beleid zoals de regering dat heeft geformuleerd na de afschaffing van de malus-regeling in de wao. In de Wet afschaffing malus en bevordering reintegratie (Amber) heeft de regering aangegeven dat de bedrijfsverenigingen de arbeidsongeschikte werkzoekende financieel moeten steunen bij de vestiging als zelfstandige.

Zelfstandige arbeid wordt door het kabinet gezien als serieuze mogelijkheid om uit de uitkeringssituatie te geraken. De financiele steun is vooral bedoeld voor investeringen in de zelfstandige vestiging. Een regeling hiertoe is mogelijk op grond van artikel 57 van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet (aaw).

Beleid

In een regeling die de BV Bouw hierover heeft opgesteld wordt de de mogelijkheid voor kredietverstrekking gekenschetst als een vangnet. In eerste instantie moet de starter zich wenden tot reguliere kredietverstrekkers, in de regel banken.

Kunnen die niet (volledig) voorzien in de kredietbehoefte dan is beroep mogelijk op het Bijstandsbesluit zelfstandigen. Mocht ook dat onvoldoende opleveren, dan beoordeelt de bedrijfsvereniging of krediet op basis van de aaw kan worden gegeven.

De regeling is bedoeld voor diegenen waarvoor de bedrijfsvereniging een bemiddelingsplicht heeft. Dat wil zeggen mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, mensen met een werkvoorziening en mensen die zijn afgeschat naar minder dan 15 procent respectievelijk 25 procent arbeidsongeschiktheid. Voor het toekennen van een krediet zijn een aantal criteria gesteld. Daarbij gaat het onder meer om economisch perspectief, de termijn waarbinnen de onderneming een zelfvoorzienend inkomen moet opleveren en de resterende arbeidsjaren van de starter. Daarnaast wordt gekeken naar de geschiktheid om als zelfstandige te ke functioneren, de belasting die het nieuwe bedrijf voor de starter oplevert alsmede zijn belastbaarheid, persoonlijke omstandigheden en motivatie.

Iets lagere rente

Het krediet is een rentedragende lening van maximaal f. 100.000. Het systeem van rentevergoeding, de hoogte van de rente en de duur van de looptijd van de lening zijn dezelfde als in het Bijstandsbesluit zelfstandigen. In de praktijk betekent dit dat de rente iets lager ligt dan de wettelijke rente.

Het maakt voor de regeling overigens niets uit of de uitkeringsgerechtigde in de bouw of in een andere sector wil starten. De regeling gaat met terugwerkende kracht tot 29 december 1995 in.

Relatief weinig

Het Sfb als uitvoeringsorganisatie van de BV Bouw verwacht dat er relatief weinig gebruik gemaakt gaat worden van de regeling. Reden voor deze verwachting is dat het gaat om een vangnet.

In de meeste gevallen zal een starter die een gezond ondernemingsplan heeft al direct bij een bak terecht ke. Dit geldt temeer omdat een aantal banken inmiddels speciale starterskredieten als produkt ontwikkeld heeft en daartoe fondsen gaat opzetten.

Daarnaast gaat het Sfb niet heel actief de boer op met de regeling. Binnenkort zal er wel een folder van de persen rollen waarin de instrumenten voor reintegratie van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces op een rijtje worden gezet. Daarin zal dit instrument worden meegenomen.

Reageer op dit artikel