nieuws

Betonproduktenindustrie wil bijdrage hergebruik

bouwbreed

De betonproduktenindustrie wil bijdragen ontvangen voor het hergebruik van beton- en metselwerkgranulaat. Dat bleek tijdens de ledenvergadering van de BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland) te Woerden.

Er is steun nodig om het hergebruik van rest- en afvalstoffen te stimuleren, stelde voorzitter ing. K. van Straten. De betonindustrie verwerkte in 1994 slechts 1% van het bouw- en sloopafval in haar produkten. In het jaar 2000 moet dat reeds 36% zijn, ofwel 5 tot 6 miljoen ton. Volgens Van Straten is dat niet zo gemakkelijk. “Voor de betonmortelindustrie zal verwerking van metselwerkgranulaat in beton B25 en van betongranulaat in beton B45 wel mogelijk zijn. Voor de betonproduktenindustrie ligt het anders.

De hoge kwaliteit van onze produkten staat een relatief gering gebruik van granulaat toe. Er zijn uiteraard verschillen tussen constructief en niet-constructief beton. Als regel zou wellicht 20% granulaat mogen gelden. Maar ook dit percentage vereist aanpassingen in de produktieprocessen, leidt tot een hoger cement- en watergebruik en dus tot een verhoging van de kosten. Terwijl de markt juist verwacht dat granulaatbeton goedkoper is”, aldus de voorzitter.

Van Straten pleitte voor een verwijderingsbijdrage bij de afgifte van bouw- en sloopvergunningen. De bijdrage moet worden benut voor innovatieve investeringen in de industrie. Beter nog dan heffingen is het verminderen van de hoeveelheid afval- en reststoffen.

Tijdens de ledenvergadering sprak ook CDA-Kamerlid Lansink. Hij wees op de onvermijdelijkheid van heffingen en bijdragen. “Het geld is en blijft een allesbepalende factor”, zei hij. Niettemin kan er ook veel bereikt worden door voorlichting, convenanten en meerjarenafspraken. Volgens Lansink is nog niet duidelijk welke beleidsinstrumenten zullen worden toegepast. Hij noemde onder anderen quotering, milieuvignetten en startsubsidies.

Jaarverslag 1995

In het jaarverslag, dat tijdens de ledenvergadering werd gepresenteerd, wordt van de leden gevraagd terughoudend te zijn met investeringen in uitbreiding van de capaciteit. Verder moeten de kosten gematigd worden en zijn kwaliteit en produktontwikkeling onmisbare elementen van het beleid. Op die manier kan de betonproduktenbranche haar sterke positie op de markt behouden, verwacht de BFBN. Het afgelopen jaar is er een verhoging van de omzet geweest met 3%, uitgedrukt in geld. In volume was er geen sprake van een stijging. De komende jaren wordt geen groei verwacht. De BFBN toont zich vooral zorgelijk over de teleurstellende gang van zaken in de omringende landen, met name Duitsland. Bovendien heeft de branche te kampen gehad met de lange winterperiode. Gevreesd moet worden dat het omzetverlies niet meer goed gemaakt kan worden in de rest van het jaar. Qua rendement zal 1996 waarschijnlijk achterblijven bij het voorgaande jaar.

Reageer op dit artikel