nieuws

Artikel 19-procedure wordt opgewaardeerd

bouwbreed

De artikel 19-procedure uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt ingrijpend gewijzigd. Zij zal worden omgebouwd tot een zelfstandige procedure, die los staat van bestemmingsplannen. Een bouwpo hoeft in de toekomst slechts te voldoen aan de ruimtelijke visie van de gemeente om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning.

Met deze wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, waar de ministerraad vrijdag mee instemde, komt minister De Boer tegemoet aan een al langer levende behoefte van gemeenten, om de artikel 19-procedure te vereenvoudigen.

De huidige praktijk is dat, als een gemeente mee wil werken aan een bouwplan dat niet in het bestemmingsplan past, vrijstelling kan worden verleend op basis van artikel 19 WRO. Dat is pas mogelijk als er een voorbereidingsbesluit wordt genomen, of als er een ontwerp bestemmingsplan in procedure is, waarin het bouwplan is opgenomen.

Dit hoeft straks niet meer. De artikel 19-procedure krijgt een zelfstandig karakter. Vrijstelling kan al worden verleend als het bouwpo voldoet aan het ruimtelijk beleid van de gemeente. Het bestemmingsplan komt in een later stadium weer aan de orde. Bij de herziening ervan moeten alle bouwpoen die via de zelfstandige procedure zijn gerealiseerd, hierin worden opgenomen.

Daar komt bij dat Gedeputeerde Staten ke besluiten voor bepaalde artikel-19-vrijstellingen af te zien van een ‘verklaring van geen bezwaar’. Daarmee kan de vergunningverlening flink worden versneld. Ook wordt de zogenaamde kruimelgevallenregeling (artikel 18a WRO) verruimd tot een simpele regeling voor vrijstellingen die het lokale ruimtelijke beleid niet overstijgen.

Een andere wijziging die De Boer wil doorvoeren, betreft het beroep tegen de planologische kernbeslissingen. Voortaan moet in de pkb’s precies worden vastgesteld waartegen bugers en overheden beroep ke instellen. Dan gaat het om die onderdelen van de pkb die bindend zijn, dus waarin concrete beleidsbeslissingen worden genomen. Op het moment dat de pkb is gepubliceerd kan beroep worden ingesteld. Als de bindende onderdelen eenmaal in een bestemmingsplan zijn opgenomen is geen beroep meer mogelijk.

Reageer op dit artikel