nieuws

Architectuuronderwijs aan TU biedt onvoldoende praktijkervaring

bouwbreed Premium

Architectuurstudenten aan de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven steken onvoldoende praktijkervaring op. Daardoor worden mogelijk architecten in het Architectenregister opgenomen die eigenlijk een ernstige lacune in hun vakkennis hebben. Het registerbestuur wil daarom een praktijkperiode van minstens een jaar verplicht stellen.

Deze conclusie trekt het bestuur van de stichting Architectenregister uit een onderzoek naar de kwaliteit van de architectuuropleidingen in Nederland. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) had in 1993 zo’n onderzoek gevraagd, omdat zowel de opleidingen aan de TU’s als aan de Academies van Bouwkunst ingrijpend waren gewijzigd. De vraag was of afstudeerders nog wel voldeden aan de Europees genormeerde inschrijvingseisen voor het Architectenregister. Alleen ingeschrevenen in het register mogen zich architect noemen.

Het registerbestuur onderschrijft de bevindingen van de onderzoekers dat er globaal gezien geen aanleiding is om afstudeerders van de twee TU’s en vijf Academies van Bouwkunst uit te sluiten van inschrijving. In een adem door wordt het echter wel “onaanvaardbaar” genoemd dat een substantieel verplicht praktijkdeel bij de architectuuropleidingen aan de TU’s ontbreekt.

Wet op titel veranderen

Het bestuur acht een praktijkperiode van tenminste een jaar van groot belang. Dit mede om in “een meer gelijkwaardige positie” te komen met de andere EU-landen, waar een of meer jaar praktijkervaring als toelatingseis tot de beroepspraktijk is voorgeschreven. De voor het register verantwoordelijke minister van Vrom wordt aanbevolen de Wet op de architectentitel in die zin aan te vullen.

De dit jaar ingevoerde uitbreiding van de studieduur aan de TU’s van vier tot vijf jaar kan, volgens de onderzoekers, niet als praktijkjaar worden gebruikt. Dat extra is hard nodig voor “verbetering van de studeerbaarheid” en voor “reflectie op de opgedane kennis en vaardigheden”.

De Academies van Bouwkunst zijn zonder noemenswaardige kleerscheuren uit het onderzoek gekomen. De TU Delft zou niet alleen meer tijd voor praktijk, maar ook voor architectonisch ontwerpen en culturele ontwikkeling moeten inruimen. De TU Eindhoven zou in de architectuuropleiding een minder sterk accent moeten leggen op techniek.

Het registerbestuur noemt de bevindingen ten aanzien van de TU Eindhoven “zorgwekkend”. Een herorientatie op de positie van het ontwerponderwijs is nodig, mede gelet op de onrust die daarover onlangs bij studenten en docenten naar buiten is gekomen. Ruim een maand geleden hebben studenten een protestbijeenkomst belegd waarop zowel zij als docenten en bekende architecten (Coenen, Quist, Soeters) de architectuuropleiding bestempelden als niet langer verantwoord. Omstreden is met name de stelselmatige reductie van leerstoelen en medewerkers bij de sectie architectonisch ontwerpen, en wie benoemd moet worden op de vacante leerstoel architectonisch ontwerpen. De huidige hoogleraren Ruijssenaars en Dirrix hebben gedreigd met opstappen als het beleid niet verandert.

Eigen praktijkopleiding

“De conclusie van het onderzoek is zoals wij die verwachtten”, reageert directeur mr. D. van der Veer van de BNA. “Daarom verzochten wij om zo’n onderzoek en hebben wij ondertussen zelf, samen met de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen en de beide TU’s, een eigen praktijkopleiding opgezet.” Sinds begin dit jaar verzorgt de stichting PAS twee jaar durende praktijkopleidingen architectuur en stedebouw, waarbij men in dienst is van een BNA- of BNS-bureau. Van der Veer: “De TU’s bieden adequate ontwerpopleidingen, maar voor inschrijving in het register als praktiserend architect moet de praktijk meewegen. Dat wordt geeist door de Europese regelgeving.”

Het door het registerbestuur vereiste praktijkjaar zou gevormd ke worden door de PAS-opleiding. Van der Veer onderschrijft het standpunt van het registerbestuur dat het vijfde studiejaar aan de TU daar niet voor moet worden gebruikt. Van der Veer: “Toen in dat nieuwe vijfde jaar korte stages werden opgenomen, heeft de BNA daartegen geprotesteerd. Dat was alleen maar een manier om goedkoop onderwijs te geven.”

Reageer op dit artikel