nieuws

VNG adviseert gemeenten bezwaar te maken tegen leges

bouwbreed

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten bezwaar te maken tegen provinciale legesheffingen voor een Verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders schrijft de VNG dat deze legesheffing “uiterst kwestieus” is. In oktober 1995 oordeelde de belastingrechter dat het heffen van deze leges onterecht is. Hij deed dit in een geding dat Den Haag had aangespannen tegen de provincie Zuid-Holland. De rechter oordeelde toe dat de zogenoemde aniticipatie-procedure zoals de artikel 19 procedure wordt genoemd, gezien moet worden als een tussenstap in de bestemmingsplanprocedure, dus gericht op het algemeen belang. Daarom kan geen leges worden geheven. Het geding ligt nu bij de Hoge Raad.

De VNG adviseert nu om altijd tegen opgelegde aanslagen bezwaar te maken bij de provincie “om uw eigen rechten veilig te stellen”. Daarbij kan het voorkomen dat een gemeente zelfs naar de rechter moet stappen, indien een provincie het bezwaar verwerpt. Dat laatste zou in Limburg het geval zijn. De VNG is het met die handelwijze van Limburg niet eens. “Deze handelwijze van de provincie belast niet alleen de gemeenten en de rechterlijke macht onnodig, maar ook de provincie zelf.”

De VNG zou het een goede zaak vinden als Limburg dezelfde procedure volgde als Noord-Brabant en Drenthe. Deze provincies hebben de gemeenten laten weten dat ze geen bezwaarschriften meer behoeven in te dienen. Als de Hoge Raad de belastingrechter volgt, dan zullen die provincies de aanslagen ambtshalve verminderen.

Mocht dat het geval zijn, dan zal de vraag ter tafel komen of gemeenten de leges voor bouwvergunningen voor poen die onder een artikel 19 procedure zijn verleend, eveneens met terugwerkende kracht gaan verlagen. Voor zover provincies leges hebben geheven, zijn deze doorberekend in de bouwvergunning.

Reageer op dit artikel