nieuws

VBKO wil bijna verdubbeling van budget kustonderhoud

bouwbreed Premium

Het budget voor kustonderhoud moet zo snel mogelijk verhoogd worden van f. 60 miljoen naar f. 110 miljoen per jaar. Gebeurt dit niet dan wordt het herstellen van de kust op termijn moeilijker en is het risico op duinafslag en blijvende schade aan de kustlijn veel groter.

Deze waarschuwing uit de Vereniging van Waterbouwers in bagger-, kust- en oeverwerken (VBKO) in haar nota ‘Nederland, nat en droog 1997-2001’.

De vereniging waarschuwt dat in de nabije toekomst meer inspanningen nodig zullen zijn om de kustlijn te handhaven. Dit onder meer vanwege de te verwachte zeespiegelstijging. Afhankelijk van de invloed van erosie veroorzakende activiteiten als gaswinning en kustuitbreiding zal het huidige kustbudget op termijn zelfs verdrievoudigd moet worden, zo schrijft de VBKO in haar rapport, dat een rol moet gaan spelen in de politieke besluit vorming rond aanleg en onderhoud van natte infrastructuur.

Als het om het integrale ‘infrabeleid’ gaat is de branchevereniging van mening dat de uitvoering van het beleid achter blijft bij de plannen en dat bestaande kansen onvoldoende worden benut. Ze constateert dat het Structuurschema Verkeer en Vervoer ll (SVV ll), vijf jaar na verschijning, onvoldoende wordt uitgevoerd. Zorgelijk is bijvoorbeeld de terugloop van het transport over water. Volgens het SVV had dit tot 1996 met 15% moeten stijgen. In plaats daarvan daalde het watertransport met 5%. Dit is een belangrijke waarom ook de doelstelling om de uitstoot van CO2 te verminderen niet zal worden waargemaakt. Dit zou wel het geval zijn als het vervoer over water, wat relatief schoon is, in 2010 zou zijn verdubbeld.

Masterplan

De VBKO herhaalt in de nota haar eerdere pleidooi om een Masterplan voor transport en infrastructuur op te zetten. Hierin zou het bestaande beleid op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening, dat nu is verdeeld over verschillende beleidsnota’s, moeten worden samengesmeed tot een samenhangen geintegreerde visie op de toekomstige inrichting van Nederland.

Ook met de financien moet anders worden omgegaan. Een kapitaaldienst op rijksniveau, waardoor de financiering grote poen beter en voor langere termijn kan worden gewaarborgd, zou hier soelaas bieden.

Reageer op dit artikel