nieuws

Samenwerking corporaties in vof

bouwbreed

In vervolg op het artikel van 9 mei waarin de samenwerking tussen woningbouwcorporaties door middel van een besloten vennootschap werd besproken, volgt hierna een overzicht over de mogelijkheid van woningbouwcorporaties om de voorgenomen samenwerking te laten plaatsvinden door middel van een vennootschap onder firma (vof).

De wet erkent een aantal rechtspersonen, die rechtshandelingen ke verrichten als zelfstandige mogendheden. Een vof is echter geen rechtspersoon doch alleen een samenwerkingsverband dat onder gemeenschappelijke naam opereert. Het gevolg hier van is dat de firmanten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor rechtshandelingen van de vof.

Aangezien het onderscheid tussen een maatschap en vennootschap onder firma niet zo groot is, zal in dit artikel aan de maatschap geen afzonderlijke aandacht worden geschonken. Wel wordt hier opgemerkt dat de vof-vorm geeigend is voor de uitoefening van een onderneming terwijl de maatschap veelal wordt gebruikt door beoefenaars van vrije beroepen (artsen, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, etc.), die in de maatschap deelnemen met hun individuele besloten vennootschappen.

Een vof komt tot stand door het sluiten van een overeenkomst waarbij een aantal personen, twee of meer, zich verbindt om onder gemeenschappelijke naam iets tot stand te brengen. De overeenkomst die de firmanten sluiten is vormvrij en behoeft niet voor een notaris te worden opgemaakt. Om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen kan het echter raadzaam zijn om de overeenkomst door een juridisch deskundige te laten opstellen en/of te laten reviseren. In de overeenkomst wordt geregeld wat het doel is van de vof, die inbreng van de individuele firmanten, hoe de vof bestuurd zal worden, hoe deze vertegenwoordigd zal worden, de mogelijkheden tot opzeggen en voortzetten van de vof, ontbinding en vereffening en overige aangelegenheden zoals naam, vestiging, vermogen, aanvang, duur, jaarverslag, begroting e.d.

Nu een vof geen rechtspersoon is, is het besluit tot het aangaan van een vof geen ‘besluit van aanmerkelijk belang’. Reden waarom het besluit tot het aangaan van een vof in principe niet behoeft te worden voorgelegd aan de gemeente waarin de corporatie is gevestigd.

De vof is voor de vennootschapsbelasting fiscaal transparant, als gevolg daarvan zullen de resultaten van de vof aan alle afzonderlijke firmanten worden toegekend. Een en ander naar rato van de winstgerechtigdheid, die hoeft overeen te komen met de vermogensgerechtigheid (geregeld bij oprichting van de maatschap). Bij het sluiten van een vennootschapsovereenkomst worden deze zaken geregeld. Mede kan worden bepaald dat de winstgerechtigdheid verdeeld zal worden aan de hand van het saldo van de door iedere firmant verrichte werkzaamheden.

Indien de firmanten voor de vennootschapsbelasting (subjectief) zijn vrijgesteld, zijn de aan de maatschap toegerekende opbrengsten niet aan vennootschapsbelasting onderworpen. De vof is immers geen zelfstandig belastingsubject, anders dan een besloten vennootschap. Alleen de deelnemende maten in de maatschap zijn belastingsubjecten. Voor samenwerkende woningcorporaties betekent dit dat het door de maatschap behaalde resultaat niet aan vennootschapsbelastingheffing is onderworpen.

Verder geldt dat, aangezien de vof ook voor de heffing van de kapitaalsbelasting en dividendbelasting fiscaal als tranparant wordt aangemerkt, er met de fiscale consequenties daarvan geen rekening behoeft te worden gehouden.

In het volgende artikel over dit onderwerp zullen de samenwerkingsmogelijkheden door middel van een commanditaire vennootschap aan de orde komen.

Over dit onderwerp is bij Arthur Andersen en Co. in samenwerking met Wouters Advocaten een fusie-checklist voor woningbouwcorporaties op te vragen.

De auteurs van dit artikel zijn mr. Ch.P.A.Th. van Goethem, Wouters Advocaten, Amsterdam, tel. 020 – 503 97 97, fax 020 – 503 97 00 en drs. E.H.M. Schropp, Arhur Andersen en Co. Belastingadviseurs, Rotterdam, tel. 010 – 282 64 13, fax 010 – 282 67 89.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels