nieuws

Samenwerking corporaties in cv

bouwbreed

In de eerder gepubliceerde artikelen over de mogelijkheden van woningbouwcorporaties om samen te werken, zijn enkele voor- en nadelen op fiscaal en juridisch gebied behandeld van een besloten vennootschap en een maatschap. In dit artikel wordt gesproken over de (gesloten) commanditaire vennootschap.

Bij een commanditaire vennootschap wordt er onderscheid gemaakt tussen commanditaire vennoten en beherend vennoten. De beherend vennoot voert het beheer van de commanditaire vennootschap en is hoofdelijk aansprakelijk. Daarnaast bestaan er een of meer commanditaire vennoten (stille vennoten). Deze vervullen de positie van geldschieter. Zij verrichten extern geen beheersdaden en zijn mitsdien tegenover de commanditaire vennootschap niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag van hun inbreng (commanditair kapitaal). Echter, indien de commanditaire vennoten overgaan tot het verrichten van beheersdaden die externe gelding hebben, worden ook zij hoofdelijk aansprakelijk.

Beide soorten vennoten, zowel de beherende als de commanditaire, zetten het vennootschapsbeleid uit, tenzij bij het aangaan van de vennootschapsovereenkomst anders overeengekomen. Op grond van het gezamenlijk vastgestelde beleid is het aan de beherend vennoot om het beleid extern uit te voeren. Op deze wijze heeft de commanditaire vennoot inzicht in de gang van zaken binnen de commanditaire vennootschap. In die zin kan hij ook de feitelijke werkzaamheden voor de commanditaire vennootschap verrichten, zij het op interne basis.

Aangezien een commanditaire vennootschap geen rechtspersoon is, is het oprichten van een commanditaire vennootschap geen ‘besluit van aanmerkelijk belang’ en is goedkeuring van het toezichthoudende orgaan in principe niet nodig.

Voor de vennootschapsbelastingheffing wordt voor de ‘gesloten’ commanditaire vennootschap een zogenaamde fiscale transparantie gehanteerd. Dit houdt in dat niet de commanditaire vennootschap als zodanig belastingplichtig is, doch de afzonderlijke deelnemende vennoten. Een gesloten commanditaire vennootschap is een vennootschap waarbij de toe- en/of uittreding van commanditaire vennoten slechts kan plaatsvinden indien alle andere vennoten daarmee instemmen. Dit in tegenstelling tot een open commanditaire vennootschap waarbij toestemming voor toe- en/of uittreding door alle andere vennoten niet is vereist. De open commanditaire vennootschap is wel subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Aangezien ook voor de dividendbelasting en de kapitaalbelasting voor de gesloten commanditaire vennootschap de fiscale transparantie geldt, spelen deze belastingen bij deze vorm van samenwerking geen rol.

Het is mogelijk dat de deelnemende beherend vennoot in een commanditaire vennootschap een door de woningcorporatie op te richten besloten vennootschap is. In dat geval ke de voordelen van een besloten vennootschap (beperking van aansprakelijkheid) en de voordelen van een VOF (geen belasting over de aan de vennoot toegerekende voordelen) worden gecombineerd. Het winstaandeel van de commanditaire vennootschap zal bij de corporatie, als gevolg van de subjectieve vrijstelling voor de vennootschapsbelasting, vrijgesteld zijn van belastingheffing. Daar staat echter wel tegenover dat het aan de besloten vennootschap toekomende winstaandeel op reguliere wijze met vennootschapsbelasting is belast. Daarnaast wordt de besloten vennootschap belast voor de winst die zij zal behalen met haar eigen – eventueel buiten het verband van de commanditaire vennootschap te verrichten – activiteiten. Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het oprichten van een besloten vennootschap ‘een besluit van aanmerkelijk belang’ is en derhalve melding van dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders vereist is.

Over dit onderwerp is bij Arthur Andersen en Co. in samenwerking met Wouters Advocaten een fusie-checklist voor woningbouwcorporaties op te vragen.

De auteurs van dit artikel zijn mr. Ch.P.A.Th. van Goethem, Wouters Advocaten, Amsterdam, tel. 020 – 503 97 97 fax 020 – 503 97 00 en drs. E.H.M. Schropp Arthur Andersen Belastingadviseurs, Rotterdam, tel. 010 – 282 64 13 fax 010 – 282 67 89

Reageer op dit artikel