nieuws

Rijk betaalt 54 mln per jaar voor WOV

bouwbreed

Het rijk zal vanaf de openstelling van de Westerschelde-oeververbinding gedurende dertig jaar f. 54 miljoen bijdragen aan de exploitatie van de tunnel. De provincie doet daar over dezelfde periode nog eens f. 4 miljoen bij.

Deze bedragen zijn te vinden in de bestuursovereenkomst die de Staat der Nederlanden, de provincie Zeeland en de Westerscheldeoeververbinding Exploitatiemaatschappij NV in oprichting vandaag in Borsele sluiten. De Staat en de NV WOV i.o. worden beide vertegenwoordigd door minister Jorritsma.

Genoemde bedragen zullen jaarlijks worden aangepast op basis van de CBS-index voor de Wegenbouw ‘Onderhoudswerk aan wegen met gesloten verharding buiten de bebouwde kom’.

In de bestuursovereenkomst worden de rechten en plichten genoemd waaraan partijen zich te houden hebben. Zo zal de provincie na de opheffing van de veerverbinding Vlissingen-Breskens een voet- en fietsveer (laten) exploiteren.

De NV WOV i.o., waarin het rijk en de provincie participeren, zal formeel worden opgericht op 15 juli. Vanaf die datum neemt de NV de verantwoordelijkheid voor de realisering en exploitatie van de WOV op zich.

Zowel Provinciale Staten van Zeeland als de Tweede Kamer moeten nog hun akkoord geven voor de overeenkomst. Dat zal nog voor de zomer gebeuren.

De feitelijke bouw van de volledig geboorde tunnel zal beginnen in september 1997 met het inrichten van het werkterrein in Terneuzen en de toerit aan die kant. Ook wordt dan begonnen met de bouw van de boormachine, die dan anderhalf jaar later kan beginnen met het eigenlijke boren.

Het boorproces voor de 6,5 kilometer lange tunnel zelf neemt twee jaar en drie maanden in beslag. De afwerking ervan duurt dan nog eens een jaar en negen maanden. De oplevering is voorzien in september 2002.

Aanbesteding

Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden volgens de Europese Richtlijn Overheidsopdrachten: Werken volgens de niet-openbare procedure. Daaruit is de Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) als meest aanvaardbare naar voren gekomen. Een formele gunning heeft echter nog niet plaatsgevonden.

‘Vuiltjes’

Bij de onderhandelingen over de bouwprijs wordt overigens nog een vuiltje van ruim f. 1 miljoen meegenomen. Dit zijn kosten die KMW heeft gemaakt voor het doen van een financieringsaanbieding. De stuurgroep WOV heeft medio vorig jaar die aanbieding afgewezen, omdat die niet voldeed aan aan het zogenoemde Hoofdlijnenconvenant.

KMW heeft daarop die kosten geclaimd bij de provincie, die zegt geen afspraak te kennen over vergoeding van die kosten. Vervolgens is advies ingewonnen bij Coopers en Lybrand, die aanraadde het bedrag maar te betrekken bij de onderhandelingen over de bouwprijs. Een ander vuiltje dat ook nog op afhandeling wacht, is de affaire met de Combinatie Westerschelde (CWS) en de exploitatie-maatschappij Westerschelde (EW). Deze hebben een claim ingediend bij de staat en de provincie uit hoofde van de indertijd met CWS gesloten bijstandsovereenkomst. Op dit moment wordt er op verzoek van CWS een voorlopig getuigenverhoor gehouden.

CWS zag destijds af van de bouw van de tunnel waarna de provincie in zee ging met KMW.

CWS dreigt daarnaast nog altijd met een claim in verband met de lopende aanbestedingsprocedure. In verband met die claim heeft CWS op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie opgevraagd, waarover inmiddels een procedure aanhangig is gemaakt bij de Rechtbank in Middelburg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels