nieuws

Restauratie toren Pisa geheel op de tocht

bouwbreed

Indien de Italiaanse regering niet op korte termijn de benodigde financiele middelen vrijmaakt voor de restauratie van de Scheve Toren van Pisa, zal het comite van experts het werk neerleggen. Dit alarm is gegeven door de voorzitter van de internationale groep technici Michele Jamiolkowski, tijdens een recente persconferentie.

Het is de zoveelste commotie rond de noodzakelijke funderingswerkzaamheden aan de beroemde toren. Afgelopen najaar werd het symbool van Pisa bedreigd met instorting. Dat gevaar week met het aanbrengen van extra loodblokken op de funderingsvoet en het stilleggen van alle bouwactiviteiten. Dit in verband met het winterse klimaat, de hoge grondwaterstand en de nadelige gevolgen daarvan voor de fundering. In maart zou het werk hervat worden. De enorme regenval in Italie van de afgelopen maanden maakten dat uitstel langer dan verwacht.

Nu het comite de oorspronkelijke plannen wil uitvoeren, blijkt het door de regering toegezegde budget niet vrijgemaakt te zijn. Daarmee ontbreekt zelfs het geld voor vijf grote putten die het waterpeil onder de toren moeten reguleren.

Afgelopen februari heeft de minister van cultuur, Antonio Paolucci, nog f. 13 miljoen toegezegd om de restauratie van de toren in 1997 te ke voltooien. Nu blijkt dit bedrag weer opnieuw een discussiepunt bij de regering in Rome.

Jamiolkowski toonde zich tijdens de persconferentie geemotioneerd en moegestreden en stelde onomwonden: “Het is onbegrijpelijk dat een zo delicaat probleem, dat inmiddels de hele wereld bezighoudt, vooruit geschoven wordt vanwege wetten en verordeningen, waarbij opnieuw gediscussieerd wordt hoe de toren technisch behouden kan blijven en volgens welke planning. Daarmee is ons elke armslag tot verder werken ontzegd”.

Dreiging

Zo doet de regering het werk van het comite nog eens dunnetjes over, vergetende dat dit maanden van oponthoud meebrengt, terwijl eerder het volste vertrouwen in de groep experts is uitgesproken. Het uitblijven van elke steun uit Rome ervaart de commissie als dermate bitter dat Jamiolkowski zijn alarm laat uitgaan onder de volgende dreiging: “Als er niet snel uitsluitsel komt, leggen wij allen het werk neer, geven de opdracht terug en wordt de werkplaats onder de toren onmiddellijk gesloten”. Officieel hebben alle leden van de werkgroep een arbeidscontract van zes jaar, omdat bij aanvang van de restauratie in 1993 de Italiaanse regering alle technici de volledige ruimte wilde geven om het cultuurgoed van Pisa veilig te stellen.

Reageer op dit artikel