nieuws

‘Rapport over corporaties theoretisch noch onjuist’

bouwbreed

Het Delftse bureau AB Onderzoek houdt vast aan zijn sombere conclusies over de financiele toekomst van de volkshuisvesting. Het ministerie van VROM beweert weliswaar dat het in het rapport ‘Toekomst sociale huursector na de brutering’ gaat om een “puur theoretische en daarom onjuiste” excercitie, maar: “daar zijn wij het niet mee eens”.

Dat stelt onderzoekster J. Vogelzang van AB Onderzoek. Zij is samen met J. Brouwer van het bureau verantwoordelijk voor het rapport.

Na publikatie van de uitkomsten van het onderzoek van Vogelzang en Brouwer in Cobouw liet het ministerie van VROM in allerijl een persbericht uitgaan, waarin fel van leer wordt getrokken tegen de kwaliteit van het cijfermateriaal. Er zou sprake zijn van uitsluitend theoretische berekeningen, op basis waarvan geen conclusies getrokken ke worden.

Volgens Vogelzang is dat niet het geval. Zij blijft dan ook staan achter de constatering dat er al bij een rente van 7 procent, een gemiddelde huurstijging van 3,8 procent en een inflatie van 3 procent (de parameters uit het bruteringsakkoord) in het jaar 2009 een financieel uiterst zwakke sociale huursector resteert. Vogelzang kenmerkt de heftige reactie van het departement slechts als “de wens om tegengas te geven”.

Kamervragen

Inmiddels hebben CDA-woordvoerder Biesheuvel en D66’er Jeekel Kamervragen gesteld over de kwestie. Biesheuvel wil van staatssecretaris Tommel in de eerste plaats weten of het klopt dat als het bruteringsscenario wordt gevolgd de corporaties gemiddeld genomen over vijftien jaar geen eigen vermogen en een volstrekt onvoldoende solvabiliteit bezitten. Ten tweede vraagt de CDA’er hoe deze “verontrustende berichten” zich tot de “geruststellende antwoorden” van Tommel op de vragen die de Kamer recent heeft gesteld naar aanleiding van de financiele problemen bij de corporaties De Samenwerking in Capelle a/d IJssel en De Opdracht in Lelystad.

Huurders

D66-Kamerlid Jeekel op zijn beurt vraagt Tommel of er nog ander modellen en scenario’s zijn doorgerekend, en of kan worden aangegeven hoe de toekomst eruit ziet als corporaties “in grote mate onderling gaan financieren”.

Tevens wil Jeekel weten of de ‘revolving fund-gedachte (corporaties moeten zichzelf na verzelfstandiging ke bedruipen) uit de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig nog wel volledig realiseerbaar is. En tenslotte vraagt de D66 of in de visie van Tommel inderdaad kans bestaat op een bankroet voor de sociale huursector.

De Nederlandse Woonbond laat in een persbericht weten dat de huurders de rekening voor de investeringsopgave van corporaties niet meer zullen accepteren. Volgens de huurdersorganisatie zijn er twee opties denkbaar: minder investeren, of als overheid meer subsidieren. “Bij de huurders valt in ieder geval weinig meer te halen. De financiele rek is eruit.”

Reageer op dit artikel