nieuws

Keuze kost ons land honderden miljoenen extra Belgie en Nederland eens over tracekeuze hsl-zuid

bouwbreed

De Nederlandse en de Vlaamse regering zijn het eens over welk trace de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Antwerpen moet gaan rijden. Gekozen is voor bundeling met de E19 (A16). Met name de Vlamingen hebben hiermee water in de wijn gedaan. Nederland moet hiervoor echter fors in de buidel tasten.

Minister Jorritsma prees gisteren, bij de presentatie van de Planologische Kernbeslissing deel drie voor de gehele hsl, de ‘constructieve opstelling’ van de Vlaamse regering. Over het gehele trace zei ze bijzonder tevreden te zijn, “omdat het zowel in milieu- als in vervoerstechnisch opzicht het beste is”.

Ook minister De Boer toonde zich enthousiast. “Door de hsl langs het hele traject zoveel mogelijk te bundelen is de meest milieuvriendelijke variant ontstaan. Wel zal er hierdoor plaatselijk wat meer geluidhinder ontstaan en moeten er wat meer op- en afritten worden aangelegd. De kosten (in totaal f. 7,52 miljard, exclusief de bijdrage aan de Belgen, red.) zijn hoog, maar het resultaat is er dan ook naar”, aldus De Boer.

Over de dekking van die kosten wordt in de PKB 3 iets meer helderheid gegeven. Zoals bekend zal het grootste deel uit het Fonds Economische Structuurversterking en en het Infrafonds worden betaald. De regering wil echter ook private middelen inzetten, aangezien een riant positief exploitatiesaldo tegemoet wordt gezien. Hoeveel privaat geld wordt ingezet en van wie dat afkomstig moet zijn, is nog niet duidelijk. Naar verwachting zullen zich de komende tien jaar grote veranderingen voordoen op de Europese spoormarkt, waar toenemende concurrentie en en de komst van nieuwe toetreders wordt verwacht, aldus de PKB. De inzet van private middelen wordt dan ook niet meer deze eeuw verwacht.

Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft voor de trace-keuze een zogeheten reservatiestrook vastgelegd ten westen van de E19, waarin het precieze traject voor de hsl later nader zal worden ingevuld. Dat gebeurt pas bij de behandeling van de bouwaanvraag.

De Vlaamse regering heeft wel een serie voorwaarden gekoppeld aan haar besluit. Ze wil met Nederland verder onderhandelen over de bijdrage van de Nederlandse regering van ruim f. 800 miljoen (15 miljard Belgische franken) die tot nu toe werd genoemd. Vlaanderen wil echter meer.

De Vlaamse regering zegt in haar beslissing van gisteren als voorwaarde te stellen dat de meerkosten van het op Vlaams grondgebied langere trace (met de bijbehorende uitgaven om de negatieve milieu- en maatschappelijke effecten te voorkomen of te compenseren) volledige gedragen moeten worden door de Nederlandse- en Belgische Spoorwegen (NS en NMBS) in onderling akkoord tussen beide maatschappijen.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat Nederland meewerkt aan de Vlaamse wens om de goederenspoorwegverbinding ‘IJzeren Rijn’ van Antwerpen via Nederlands Limburg naar het Ruhrgebied in Duitsland nieuw leven in te blazen via een moderniseringsprogramma. De Vlaamse premier Van den Brande noemde Vlaanderen hier de vragende partij. Hij zal er geen genoegen mee nemen dat Nederland zich alleen maar beperkt tot medewerking aan een studie van de Europese Commissie over dit po.

Werkgroep

Met haar besluit volgt de Vlaamse regering de bevindingen van een Vlaams-Nederlandse ambtelijke werkgroep “Hsl Antwerpen-Rotterdam”. De Vlaamse regering volgde de aanbeveling van de werkgroep dat het E19-alternatief vanuit nationaal en internationaal vervoerkundig oogpunt de voorkeur geniet omdat het korter is (17,5 kilometer) en meer mogelijkheden biedt tot medegebruik binnen binnenlands spoorverkeer. Daarbij wees de Vlaamse premier gisteren in Brussel op de relatie tussen Antwerpen en Breda als onderdeel van een intercity-verbinding tussen Brussel en Arnhem. Ook inzake ruimtelijke ordening en milieu scoort het E19-trace beter.

De kostprijs voor de twee trace’s werd vorig jaar voor het hsl-traject langs de E19 op circa f. 4 miljard geraamd door de ambtelijke werkgroep en voor het trace langs de Havenweg op f. 4,4 miljard. Als het beroemde Peerdsbos bij de Antwerpse gemeente Brasschaat ondertunneld wordt, waarover later wordt beslist bij de precieze lokale vaststelling van het hsl-trace, komt er nog eens een kleine f. 400 miljoen extra bij.

Extra aandacht

De VVD staat achter de beslissing van de regeringen van Nederland en Vlaanderen. De liberalen willen echter wel extra aandacht voor de verwachte geluidoverlast bij Breda/Prinsenbeek. “In het gekozen trace is dat een knelpunt. De VVD staat op een verantwoorde ruimtelijke inpassing van het hsl-traject. En waar minister De Boer hoge eisen stelt aan de ruimtelijke inpassing van de spoorlijn in weiland, is het moeilijk uit te leggen aan mensen die de trein straks door hun achtertuin krijgen, dat er voor hen niets mogelijk is”, aldus Kamerlid Verbugt.

Met de kabinetskeuze wordt Zuid-Nederland, “stiefmoederlijk” bedeeld. Dat zegt CDA-Kamerlid Leers. Hij spreekt over een onevenwichtig besluit. Het stuit Leers namelijk tegen de borst dat het kabinet enkele weken geleden wel veel extra geld uittrok om bij het noordelijke hsl-traject natuur en milieu in het Groene Hart te ontzien, maar voor het zuidelijke stuk niet veel extra meer wil spenderen.

Reageer op dit artikel