nieuws

Gemeenten schieten tekort in toezicht op corporaties

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM gaat gemeenten nadrukkelijker aanspreken op hun rol als toezichthouders in de volkshuisvesting. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Tommel aan de Tweede Kamer.

Gemeenten hebben volgens het Besluit Beheer Sociale Huursector de plicht toezicht te houden op de handel en wandel van sociale verhuurders. Zij moeten zich een oordeel vormen over de geleverde volkshuisvestingsprestaties van corporaties aan de hand van de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag.

Uit onderzoek is gebleken dat in 1995 de gemeenten nog “in onvoldoende mate adequate invulling hebben gegeven aan hun toezichthoudende taken. Ik ben van mening”, aldus Tommel, “dat hier een gerichte impuls op zijn plaats is.”

Op de korte termijn zullen de gemeenten bestuurlijk op hun plichten worden aangesproken. Er zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden, en er wordt een brochure gepubliceerd. Ook zal een ‘toezichtscirculaire’ worden opgesteld. Voor de wat langere termijn zal een aanscherping van de wet- en regelgeving soelaas moeten bieden.

Reageer op dit artikel