nieuws

Corporaties en gemeenten werken nauwelijks samen

bouwbreed Premium

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) leidt er niet toe dat gemeenten en woningcorporaties hun volkshuisvestingsbeleid op elkaar afstemmen. “Bijna drie jaar ervaring met het BBSH heeft veel te weinig opgeleverd voor echte regionale plannen van volkshuisvestingstaken.” Dit zegt K. Stol, directeur van de Stichting Woningbouw Beheer Assen(SWA) in het meinummer van het tijdschrift Stadswerk.

“Er zijn geen wettelijke mogelijkheden om corporaties en gemeenten te dwingen hun beleid op elkaar af te stemmen”, aldus Stol. “De corporaties moeten het initiatief nemen om de communicatiekloof die bestaat tussen hen en de gemeenten te overbruggen.”

Staatssecretaris Tommel wil volgend jaar wettelijk vastleggen dat corporaties een meerjarig beleidsplan opstellen en dit voorleggen aan de gemeente. Volgens Stol zal dit niet automatisch leiden tot intensievere contacten tussen gemeenten en corporaties. “Door overtuigingskracht en overreding moeten we dichter tot elkaar komen”, aldus Stol.

Hij vindt dat het BBSH veel mogelijkheden biedt tot samenwerking omdat de rijksoverheid zich steeds meer terugtrekt uit het volkshuisvestingsbeleid, terwijl de corporaties zelfstandiger ke opereren. Stol: “Het lag zonder meer voor de hand dat vanaf dat moment op gemeentelijk niveau een intensief en levendig contact zou ontstaan tussen partijen om te komen tot ambitieuze plannen en constructieve samenwerking. Wie na bijna drie jaar de netten optrekt, ziet dat hier nog weinig van terecht gekomen is.”

Hij verwijt gemeenten en corporaties dat ze de verantwoordelijkheid voor het volkshuisvestingsbeleid op elkaar afschuiven. Stol meent dat gemeenten “denken dat wat moet gebeuren met de sociale volkshuisvesting op het bordje ligt van de corporaties, terwijl corporaties afzien van samenwerking omdat ze met de verzelfstandiging er verantwoordelijk voor zijn de eigen broek op te houden”.

Beleid afstemmen

Corporaties en gemeenten moeten met name samenwerken bij het beoordelen van de bouwopgave voor een aantal jaren, bij de herstructurering van de bestaande woningvoorraad en bij de ontwikkeling van de woonlasten. Zo zouden gemeenten en corporaties samen moeten bekijken hoe groot de bouwopgave voor de komende jaren is en hoe deze valt in te passen in de ontwikkeling van de regionale woningmarkt.

Nadat corporaties en gemeenten hun volkshuisvestingsbeleid op elkaar afstemmen moeten ze vervolgens convenanten sluiten waarin ze vastleggen hoe ze gaan samenwerken. Inmiddels is in Assen een convenant gesloten tussen de gemeente en de SWA. Dit heeft onder meer betrekking op nieuwbouw en grootonderhoud van woningen voor mensen met weinig inkomsten. “Bij nieuwbouw en grootonderhoud voor de doelgroep ziet de gemeente af van het in rekening brengen van bouwleges, het bij voorrang aanwenden van subsidies en het toerekenen van een sociale kavelprijs vij gronduitgfite”, aldus Stol. De SWA zal jaarlijks f. 1 miljoen investeren in nieuwbouw van woningen met lage huren.

Reageer op dit artikel