nieuws

Bouwscenario ziet ruimte voor bouwen van 20.800 huizen Drechtsteden twijfelen aan grootschalige nieuwbouw

bouwbreed

De Drechtsteden hebben ruim voldoende locaties om in de woningbehoefte van 16.500 woningen te voorzien. Echter, er wordt, met name in Dordrecht, getwijfeld over de vraag of grootschalige nieuwbouw noodzakelijk is. “Er zal in de planning worden geschoven. Meerdere uitleglocaties staan ter discussie waardoor aan de behoefte maar net kan worden voldaan.” Verder dreigt er in de regio een tekort aan woningen voor ouderen en een overaanbod aan dure koopappartementen.

Dat zegt drs. I.F. Klok, poleider Vinex Drechtsteden in een toelichting op de onlangs gepresenteerde nota ‘Bouwscenario 1995-2005’. Deze rapportage is opgesteld door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Papendrecht, Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Graafstroom en Sliedrecht. Hierin wordt een actueel beeld geschetst van de stand van zaken met betrekking tot de bouwlocaties.

Een van de voornaamste conclusies is wel dat de Drechtsteden in principe over meer dan voldoende bouwlocaties beschikt om in de gestelde woningbehoefte te voorzien. “Wanneer alle potentiele locaties beschikbaar ke komen is de totale capaciteit 20.800 woningen. Ruim voldoende om de berekende behoefte in de Vinex-periode, vastgesteld op 16.500 af te dekken.”

Risicofactoren

Wel wordt in het Bouwscenario de kanttekening geplaatst dat er aan diverse locaties nogal wat risicofactoren zitten. Hierbij gaat het met name om plannen waarvan de politieke besluitvorming nog onzeker is. “Milieuproblemen moeten nog worden opgelost en in sommige gevallen is ook de financiele haalbaarheid nog niet duidelijk. Nadere invulling per locatie zal moeten leiden tot meer zekere uitspraken.”

Een en ander betekent volgens de planopstellers dat de waarschijnlijke produktie op het totaal aan locaties maar net voldoende is om aan de totale behoefte aan woningen te ke voldoen.

Volgens de poleider Vinex Drechtsteden wordt de onzekerheid met name door de twijfeling over het nut van de grootschalige bouwlocaties veroorzaakt. “Grote uitleggebieden als Volgerlanden bij Hendrik-Ido-Ambacht en de Buitenstad bij Dordrecht zijn bouwlocaties waar behoorlijke onzekerheid over bestaat.”

Verschuiving

Langzaam maar zeker, zo benadrukt de poleider, is de wens van het bouwen op uitleglocaties verschoven naar het binnenstedelijk bouwen. Hierdoor ontstaat niet alleen het probleem dat er onvoldoende ruimte is om in de woningbehoefte te voorzien, de te bouwen woningen worden ook te duur. “Er dreigt dan ook een overaanbod aan dure koopappartementen terwijl bijvoorbeeld het aanbod van woningen geschikt voor ouderen achterblijft bij de vraag”, aldus Klok.

Een en ander heeft ook zijn gevolgen voor de gestelde Rijksnorm op de Vinex-locaties. “Het totaalpercentage van dertig procent voor de sociale sector wordt niet gehaald. Met name Dordrecht en Zwijndrecht blijven achter”, aldus de nota.

Met enige moeite kan een kwart van de bouwopgave in de goedkope huur- en koopsector worden gerealiseerd. Echter, onderzoeken hebben uitgewezen dat er binnen de Drechtsteden een behoefte van 32 procent aan goedkopere nieuwbouw bestaat. “Dit geeft aanleiding om deze tekortkoming bij te sturen. Omdat ook al de vraag naar goedkope huurwoningen binnen dit percentage groot is zal binnen de totale regio naar een oplossing voor dit probleem moeten worden gezocht.”

Onderzoek

Om duidelijk te krijgen waar de wensen met betrekking tot de nieuwbouwopgave liggen wordt momenteel door de Drechtsteden een regionaal woningbehoefteonderzoek gehouden. De resultaten hiervan zullen in het volgende bouwscenario worden verwerkt. “Op grond daarvan”, zo verwacht de Vinex-poleider, “moeten vervolgens ook bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Dat er in de opgave zal worden gesleuteld, staat echter zo goed als vast.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels