nieuws

Akkoord tussen Zeeland en rijk over oeververbinding

bouwbreed

Minister Jorritsma en Zeeland hebben vanmorgen overeenstemming bereikt over de rechten en plichten die het Rijk rond de WOV van de provincie overneemt. Het Rijk heeft zich hiermee tevens bereid verklaard het convenant, dat de provincie Zeeland met Borsele heeft gesloten, over te nemen.

In dat convenant zijn voor Borsele belangrijke zaken geregeld als het aan te leggen Sloebos, het nieuw aan te leggen fietspad langs de Monsterweg en de aanpassingsinrichting. Dit laatste houdt in dat de nadelige gevolgen van de doorsnijding van het landschap zoveel mogelijk worden weggenomen.

Tevens wordt hiermee een kleine ruilverkaveling uitgevoerd.

Minister Jorritsma heeft toegezegd zich sterk te zullen maken voor de doortrekking van het WOV-trace naar de N61. Een en ander hangt af van het ‘financiele eindplaatje’ van de WOV. Dat eindplaatje is ondermeer afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met de bouwcombinatie KMW die nu in een afrondend stadium zijn.

Zeeland heeft zich, gelet op het met het Rijk bereikte onderhandelingsresultaat, bereid verklaard deel te nemen in de WOV met een storting van f. 75 miljoen gulden aandelenkapitaal in de nog te vormen NV WOV. De NV, waarin vooralsnog Rijk en provincie Zeeland de deelnemers zijn, moet zorgen voor de uitvoering van het provinciale initiatief.

Volgens plan

Over de planologische procedures is geconstateerd dat deze nu geheel volgens plan verlopen. De openstelling van de WOV, die een schakel gaat vormen in het regionale wegennet, is gepland in 2002. Naar verwachting zullen minister Jorritsma en Commissaris van de Koningin Van Gelder de bestuursovereenkomst WOV eind mei, onder voorbehoud van de instemming van de Tweede Kamer en Staten van Zeeland, tekenen.

Reageer op dit artikel