nieuws

Werkgelegenheid is enige zorgenkindje

bouwbreed

Bouw beleeft tot 2000

louter goede tijden

Tot het jaar 2000 hoeft de bouwnijverheid zich nog maar weinig zorgen te maken over de economische ontwikkelingen in de bedrijfstak. Het produktievolume in de woningbouw blijft onverminderd hoog, het einde van de malaise op de kantorenmarkt is in zicht, de industrie gaat weer meer investeren in bedrijfsgebouwen, en er staan veel infrastructurele werken op stapel. Het enige dat zorgen baart is de werkgelegenheid. Deze neemt in de bouw niet of nauwelijks toe.

Eric Harms

Wie de tabellen uit het gisteren gepresenteerde Centraal Economisch Plan 1996 van het Centraal Planbureau naloopt, komt voor de bouwnijverheid en de installatiebedrijven vrijwel uitsluitend positieve cijfers tegen. Het generieke beeld wordt daarmee keurig gevolgd.

In 1996 kampt de bouw, evenals andere bedrijfstakken, nog even met een “groeivertraging”, maar de jaren daarna kan volop worden geprofiteerd van het dan optredende conjunctuurherstel.

De woningbouwproduktie zal in 1996 iets teruglopen, met name ten gevolge van een daling van de bouw van goedkope huurwoningen. In 1997 treedt echter alweer herstel op. Een daling van de lange rente en de toename van het inkomen resulteert in een stijgende vraag naar (nieuwbouw-)koopwoningen. Het planbureau rekent op 95.000 verleende bouwvergunningen in 1996 en 1997.

Opmerkelijk is de verwachting dat voor de wat langere termijn een blijvend hoog aantal bouwvergunningen zal worden verleend, in ieder geval hoger dan in de Trendbrief is voorzien. Daar waar het ministerie van VROM uitgaat van een scherpe daling van het aantal te verlenen vergunningen na 1997, voorspelt het CPB een blijvend hoog aantal van maximaal 91.000 tot 92.000 bouwvergunningen per jaar tot 2000.

Bedrijfsgebouwen

De investeringen in bedrijfsgebouwen zullen, na drie jaar gedaald te zijn, dit en volgend jaar eindelijk weer toenemen. In 1996 nog wat voorzichtig (verwachte stijging 0,5%), in 1997 met ongeveer 2,5% en in de periode tot 2000 met maximaal 4,5%.

Het Centraal Planbureau verwacht ook dat aan de malaise in de kantorenmarkt een eind komt. Ondanks dat er nog steeds sprake is van een grote overcapaciteit aan kantoorruimte, neemt het aanbod aan verhuurbare kantoren af.

Voor de grond-, weg- en waterbouw blijven de vooruitzichten voorspoedig. Niet alleen omdat de generieke investeringen in infrastructuur toenemen, maar ook omdat het CPB er vanuit gaat in 1997 de bouw van de Betuwelijn en de Hoge Snelheidslijn kan beginnen.

Gelijk aantal banen

Het enige zorgenkindje is het aantal banen in de bouw, in 1994 geraamd op 379.000. De werkgelegenheid daalt dit jaar namelijk met 0,25%, waarmee de stijging van 1995 vrijwel teniet wordt gedaan. Voor de periode 1997-2000 wordt een voorzichtige toename van het aantal banen verwacht, met gemiddeld slechts 0,25%. Alleen de landbouw en de overheid scoren slechter.

Het produktievolume van bouw- en installatiebedrijven, gerekend in de bruto toegevoegde waard, is in 1994 met 3% gestegen tot f. 31,7 miljard, steeg vorig jaar met 1%, en zal dit jaar met nog maar 0,5% toenemen. In 1997 bedraagt de stijging alweer 2,25%, en zal de jaren tot 2000 gemiddeld op zo’n 2% uitkomen.

De volume-ontwikkeling van de binnenlandse afzet laat eenzelfde beeld zien. In 1994 was sprake van een stijging met 3,8%, waarmee een totale afzet werd gerealiseerd van ruim f. 85 miljard. Vorig jaar steeg dit met 2,2%, dit jaar resteert nog een stijging van 1%, maar dat zal weer toenemen tot 2,5% in 1997 en 2% in de jaren tot 2000.

De afzet in het buitenland is een van de spaarzame dalers. Ten opzichte van het volume in 1994 (2,5 miljard) beleefden bouw- en installatiebedrijf in 1995 een daling van 5,5% en zal de afzet in 1996 met 3,5% dalen. Maar dat is slechts van korte duur. In 1997 neemt het volume toe met 5%, en tot het jaar 2000 met gemiddeld 4,5%.

Reageer op dit artikel