nieuws

‘PV’er gaat zorgvuldig om met uitvoeringstaak’

bouwbreed

De plaatselijk vertegenwoordigers, die voor de bouw voor een deel uitvoering geven aan de sociale zekerheid, zullen uiterst zorgvuldig omgaan met hun uitvoeringstaak. De beslissing of een bouwvakker recht heeft op een uitkering blijft de exclusieve taak van de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Bouw.

Aldus voorzitter R. de Vries van de bouw- en houtbond FNV in Veghel. Hier werd gisteren het eerste professionele APV-kantoor geopend. Eind van dit jaar zullen in totaal 145 pv’ers (plaatselijk vertegenwoordigers) de intake en informatie verzorgen voor de werknemersverzekeringen. In het kader van de een-loket-gedachte huurt de bouwbond op 145 arbeidsbureaus in het land ruimte, waar de pv’ers kantoor zullen houden. Zo ontstaat een fijnmazig netwerk.

Het oude pv-netwerk, dat uit vrijwilligers bestaat en nu wordt ‘afgebouwd’, was overigens fijnmaziger. De bouwbond FNV beschikte tot voor kort over zo’n duizend vrijwillige pv’ers die bouwcao’ers, veelal aan de keukentafel, met raad en daad bijstonden. Vorig jaar werd de beslissing genomen dit netwerk te professionaliseren en onder te brengen bij de arbeidsbureaus.

Onder de loep

Deze miljoenen kostende operatie wordt momenteel kritisch onder de loep genomen door het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV). Het is niet onmogelijk dat de feestelijke opening van het eerste PV-kantoor straks onnodig is gebleken, omdat het CTSV oordeelt dat het PV-netwerk niet rechtmatig is als gevolg van de nieuwe Organisatiewet. Hierin wordt een strikte scheiding verlangd tussen beleid en uitvoering van de sociale zekerheid. In het binnenkort te verschijnen CTSV-rapport ‘Ontvlechting en vervlechting’ valt te lezen dat het bestuur bekijkt of dit netwerk wel aan deze voorwaarden voldoet.

De Vries benadrukte gisteren echter dat er geen sprake is van vervlechting. “De rol van de pv’ers beperkt zich tot de administratieve intake (voor de werkloosheidswet, red.) en het geven van informatie, binnen de voorschriften en kaders zoals die zijn vastgesteld door de uitvoeringsorganisaties Sociale Zekerheid.

Bovendien zijn de voorwaarden ‘uitbesteding UOSV’ van kracht op de pv’ers. Hierdoor wordt de mogelijkheid gegeven om de interne accountantsdienst jaarlijks een onderzoek te laten verrichten naar de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de uitvoering”, aldus De Vries.

Tweede agenda

Het PV-netwerk, dat altijd heeft gezorgd voor een hoge organisatiegraad bij de bouwbonden, ligt ook bij werkgevers gevoelig. Officieel hebben zij, in een SFB-delegatie, aan het CTSV laten weten dat ze het PV-netwerk willen handhaven. Eerder bleek echter dat werkgevers er een tweede agenda op nahouden. Zij zouden liever zien dat de uitvoeringsorganisatie van het SFB de taken van de PV’ers overneemt.

Niet bekend

Reageer op dit artikel