nieuws

Premie-inning SFB wel sterk verbeterd

bouwbreed Premium

“Wie let er nu op het jaartal ? Toch niemand?”. G.A. Vlaanderen, directie-secretaris van de Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekering van het SFB, kan er nog niet over uit. Het SFB lanceerde per 1 januari 1995 een nieuw, naar eigen zeggen, geavanceerd premie-inningsysteem, dat duidelijk aantoonbaar zijn vruchten afwerpt. Komt de Algemene Rekenkamer bijna een jaar later met een rapport, waaruit blijkt dat het maar matig gesteld is met die premie-inning door bedrijfsverenigingen. “Dat rapport had betrekking op 1994, maar wie let er nu op het jaartal ?”

Hij maakte zijn opmerking direct na het uitkomen van het rapport. Maar zijn opmerking snijdt nog meer hout nu de Tweede Kamer dat rapport donderdag tot onderwerp van overleg maakte met minister Zalm en de staatssecretarissen Vermeend en Linschoten.

Met geen woord heeft de Algemene Rekenkamer in zijn rapport duidelijk gemaakt dat de BV Bouw al bezig was een geavanceerd systeem op te zetten, dat er voor moest zorgen dat werkgevers achter de broek zou worden gezeten als er maar iets niet klopte met de premiebetaling.

Per l januari 1995 verliet de uitvoeringsorganisatie SV voor de bouw het zogenaamde Rechtenbeheer Systeem en ruilde dat in voor het VIP-systeem (het Vaststellen en Innen van Premies.

Per jaar komen zo’n 340.000 opgaven binnen, op grond waarvan de plicht en de hoogte tot premiebetaling worden vastgesteld. Onder het RBS kwam nog 80 % van de benodigde gegevens op papier binnen, bij het VIP-systeem al 80 % op diskette. Ongeveer 5 % van die meldingen worden bekeken op eventuele fraude, fouten en/of onwaarschijnlijkheden.

Basisregistratie

Dat kan omdat het SFB nu beschikt over een basisregistratie, die een veelheid aan gegevens bevat. Zoals alle personen, die in de bouw als werknemer werken en welke sofinummers ze hebben, welke werkgevers er zijn onder welke rechtsvormen, onder welke risicogroep ze ressorteren. En alle gegevens, die de schakel vormen tussen werkgevers en werknemers, zoals dienstverbanden, arbeidsverhoudingen, lonen etc. Die basisregistratie komt de ‘handhaving’ ten goede. Er wordt elk kwartaal het periodiek controle systeem op losgelaten. Komen grote verschillen in nieuwe aanmeldingen en bestaande registratie voor – een werknemer is ineens heel veel meer gaan verdienen of juist veel minder bijvoorbeeld – dan wordt er direct aan de bel getrokken.

Navordering

Op basis van die periodieke controle werd er in het derde kwartaal van 1995 om een veelheid aan redenen aan 8000 werkgevers een premienota verstuurd omdat er achterstanden waren dan wel onjuistheden. Van die 8000 werkgevers betaalden verreweg de meesten binnen de vier weken die de SFB UOSV ze had gegeven.

Maar 2600 reageerden niet, waarop ze een ambtshalve nota kregen toegestuurd. Toen bleven er nog 300 over, die voor een zwaarder incassoregime werden voorgedragen.

Het laatste kwartaal van 1995 liet al een veel beter beeld zien. Toen gingen er ‘nog maar’ aan 3400 werkgevers brieven over premie-achterstanden uit.

Bij de uitvoeringsorganisatie sv voor de bouw zit men door dit systeem ook veel dichter achter de verplichting tot premiebetaling na een vierwekelijkse loonperiode. Aanvankelijk reageerde men bij een premie-achterstand pas na tien weken. In de loop van vorig jaar werd dat tot acht weken teruggebracht en nu zit men op vier weken na elke loonbetalingstermijn.

Uitnodiging

De directie van de Bedrijfsvereniging Bouw heeft de leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken uitgenodigd om zelf eens in Amsterdam te komen kijken hoe goed dit nieuwe systeem van premie-inning werkt. Die hebben toegezegd in juni aan dat verzoek te zullen voldoen.

Reageer op dit artikel