nieuws

‘Nieuwe discussie nodig over herverdeling reserves’ NWR-directeur wil heffing op vermogen van corporaties

bouwbreed Premium

Corporaties moeten aan het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting een tweede, nieuwe heffing gaan betalen, die wordt bepaald op basis van hun vermogen. De opbrengst van die heffing dient vervolgens te worden uitgekeerd aan arme corporaties, die geen vermogen hebben, maar wel moeten investeren in nieuwbouw, vernieuwbouw en voorraadbeheer. Met dit plan wil directeur Nico Van Velzen van de Nationale Woningraad de discussie over de herverdeling van de bedrijfsreserves opnieuw aanzwengelen.

Bij de opening van de BouwRAI, afgelopen week, stelde Van Velzen vast dat er f. 60 miljard nodig is voor nieuwbouw, vernieuwbouw en voorraadbeheer in de komende tien jaar.

Een deel van dat bedrag is onrendabel, en zal mede moeten worden opgehoest door de corporaties. Het probleem is dat sommige sociale verhuurders financieel te zwak zijn en onvoldoende reserves hebben om de onrendabele top van de noodzakelijke investeringen mee op te vangen. Zij zijn echter weer niet zwak genoeg om in aanmerking te komen voor een f. reguliere – saneringsbijdrage van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting.

“Mijn stelling is daarom dat we moeten gaan nadenken over een vorm van investeringssteun voor die corporaties die net buiten de boot vallen”, aldus Van Velzen in gesprek met deze krant. Hij vindt dat er moet worden bezien of een alternatieve vorm van vermogensbelasting kan worden ingevoerd.

In zijn visie wordt door het Centraal Fonds, naast de gebruikelijke heffing, een tweede heffing opgelegd aan de corporaties, die is gebaseerd op het aanwezige vermogen en de draagkracht, minus eventuele collegiale financieringen en investeringen in het kader van samenwerkingsverbanden met andere corporaties. “Een soort aftrekpost om te voorkomen dat corporaties twee keer worden aangeslagen.”

De opbrengst van de zo gecreeerde vermogensheffing wordt vervolgens uitgekeerd aan arme corporaties, die wel voor een investeringsopgave staan, maar die niet over het benodigde geld beschikken.

Herverdeling

“Op deze manier krijg je een herverdelingsoperatie aan de onderkant”, omschrijft de NWR-directeur het effect van zijn voorstel. Dat is opmerkelijk, omdat de NWR altijd tegenstander is geweest van herverdeling van de bedrijfsreserves van corporaties. In 1993 dreigde men zelfs het Bruteringsakkoord te torpederen als er een vorm van gedwongen herverdeling in zou worden opgenomen.

Van gedwongen herverdeling is hier echter geen sprake, zo benadrukt Van Velzen. “Daar zijn we ook nog steeds fel tegen, want dat zou een herverdeling in den blinde zijn, die alleen maar contraproduktief werkt. Als je dat doet, zullen corporaties vluchten in uitgaven of een ander huurbeleid, om maar zo snel mogelijk van hun vermogen af te komen. Bovendien vind ik dat je een corporatie als sociaal ondernemer nooit zijn werkkapitaal mag afnemen. Dat gebeurt in mijn voorstel ook niet. Er wordt een beroep gedaan op de solidariteit in de sector, van de rijke corporaties met hun arme collega’s. Maar van hun werkkapitaal blijven we af. Ze betalen gewoon belasting. Nu nog aan het rijk en aan de waterschappen, straks dus ook aan het Centraal Fonds.”

Geen nieuwe regeling

Voor de uitvoering van het idee hoeven nieuwe regelingen noch wettelijke voorzieningen te worden getroffen, zo stelt Van Velzen. Wettelijk is het Centraal Fonds al in staat een dergelijke heffing op te leggen. Tot nog toe leidt de paragraaf uit het Besluit Centraal Fonds die hierop betrekking heeft, echter een slapend bestaan.

De NWR gaat de komende tijd de discussie in eigen kring aanzwengelen om te bezien of een vermogensheffing levensvatbaar is. “Mocht dat het geval blijken te zijn dan ke we straks de politiek laten zien dat corporaties op vele fronten solidair zijn. En dat is een goede zaak.”

Reageer op dit artikel