nieuws

Milieuwinst schelpen in kruipruimte kan nog groter

bouwbreed Premium

De milieubelasting door toepassing van schelpen in de kruipruimte kan worden verminderd. Daardoor wordt de milieuwinst (als gevolg van energiebesparing) nog groter. De milieuwinst is nu al vele malen groter dan de milieubelasting door winning, transport en verwerking van de schelpen.

Dat zijn de conclusies van de Life Cycle Analyse (LCA) van schelpen, opgesteld door adviesbureau DHV AIB BV te Amersfoort. Er is gebruik gemaakt van de door het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) ontwikkelde methode voor het maken van de analyse. De LCA werd tijdens BouwRAI gepresenteerd door Seashell te Yerseke, leverancier van het produkt Isoshell.

Het doel van de LCA was het opstellen, evalueren en beoordelen van het milieuprofiel van Isoschelp, toegepast in de kruipruimte van een woning. In de LCA zijn alle processen, vanaf de winning van de schelpen tot en met de fase van sloop en hergebruik, meegenomen. Als functionele eenheid is het vijftig jaar functioneren van 1 m2 representatieve bodembedekking in een kruipruimte. De schelpen dienen daarbij als warmte- en als vochtisolatie. Het gaat om schelpen, die naderhand in de kruipruimte van een bestaande woning zijn aangebracht.

Andere materialen

Aan de functionele eisen kan ook met andere materialen dan schelpen worden voldaan. Die eisen zijn een warmte-isolatie met een effectieve R-waarde voor de begane grondvloer van tenminste 1,3 m2 K/W en een vochtwering die zorgt voor een verschil in luchtvochtigheid van de lucht in de kruipruimte en de buitenlucht van ten hoogste 1,6 gram/m3. Voor de standaardcondities is uitgegaan van de SBR-richtlijn ‘Maatregelen in kruipruimten’.

De andere produkten, waarmee ook aan de eisen kan worden voldaan, komen in de LCA niet aan de orde. Het rapport beperkt zich tot het milieuprofiel van de schelpen. De gegevens van de LCA ke uiteraard wel gebruikt worden voor het maken van een vergelijking. Er moet dan wel een LCA van het andere produkt bestaan, die ook is vervaardigd volgens de methode van het CML. Uit het rapport van DHV AIB kan niet worden opgemaakt, of het toepassen van schelpen het milieu meer of minder belast dan het gebruik van een ander produkt.

Het is echter in absolute zin zeker, dat het gebruik van schelpen in de kruipruimte een milieuwinst oplevert. De milieubelasting door winning, transport en verwerking van het materiaal is aanzienlijk minder dan de winst als gevolg van de toepassing. De milieu-effecten van de winning van de schelpen zijn klein in verhouding tot die van het transport. Er is uitgegaan van een transportafstand van 150 km.

Positieve invloed

In de LCA wordt geen kwantitatieve uitspraak gedaan over de effecten van schelpen op het binnenklimaat in de woning. DHV AIB stelt wel, dat er een positieve invloed van het materiaal uitgaat. In een woning met schelpen in de kruipruimte is het aantal allergenen geringer en het vochtgehalte verlaagd. Dat is vooral van belang voor de gezondheid van astma- en carapatienten respectievelijk voor reumapatienten. Deze invloed is tot nog toe echter niet in cijfers vastgelegd.

De energiebesparing die te bereiken is door het bedekken met schelpen van de bodem in de kruipruimte is ca. 36%, aldus het rapport van DHV AIB. Daardoor is er sprake van een grote ‘netto’ milieuwinst. Hij is echter wel afhankelijk van de omstandigheden in de kruipruimte. Het grondwater moet niet tot in de kruipruimte stijgen en een verhoogde ventilatie van de kruipruimte heeft ook een negatief effect.

Aanbevelingen

DHV AIB doet een aantal aanbevelingen om het milieuprofiel van schelpen nog te verbeteren. Het zijn aanbevelingen die ook voor veel andere produkten zullen gelden. Allereerst is het gunstig om minder dieselolie te gebruiken voor het transport, bijvoorbeeld door de schelpen reeds op zee te wassen en de schelpen aan te voeren in een haven, die dichtbij de plaats van verwerking ligt. Het is ook gunstig om de schelpen te verkleinen, omdat een minder dikke laag dan dezelfde prestatie levert.

Reageer op dit artikel