nieuws

‘Eenzijdige indiening AIV want bouw heeft haast’

bouwbreed

Het verdiende de voorkeur de inhoud van de Algemene Inschrijvings Voorwaarden voor aanmelding bij de Europese Commissie in overleg met organisaties van opdrachtgevers af te stemmen. Omdat een dergelijk overleg echter geruime tijd zou vergen is gekozen voor een minder koninklijke weg: het zo spoedig mogelijk aanmelden van de AIV zonder raadpleging van opdrachtgevers vooraf.

Aldus het AVBB in een reactie op de kritiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die leverde kritiek zowel op de procedurele kant (niet bij het overleg betrokken) als ook op onderdelen van deze aanbestedingsregels. Aan het ministerie van VROM is nog verzocht het initiatief te nemen tot overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Maar dat verzoek is niet gehonoreerd, aldus het AVBB.

De VNG heeft officieel bezwaar aangetekend bij de Europese Commissie in Brussel toen men merkte,dat de in de Stichting Marktwerking Bouwnijverheid georganiseerde bouworganisaties de eenzijdig opgestelde aanbestedingsregels voor een ontheffing van art. 85 van het Europees Verdrag daar hadden aangemeld. Het AVBB als spreekbuis van deze stichting geeft ter verdediging nu aan dat door het definitieve verbod van het Uniform Prijsregelend Reglement door het Europese Hof, een lacune in de evenwichtige marktwerking in de bouw was ontstaan, die niet lang mocht duren. Gesteld wordt dat de Europese Commissie nog zal komen met een concept-schikking, waarbij aan belanghebbenden een reactietermijn wordt gegeven.

Het AVBB gaat in zijn reactie niet in op de inhoudelijke kritiek van de VNG, zoals de kostenverhogende en concurrentiebeperkende werking van de Algemene Inschrijvings Voorwaarden.

Wel stelt men dat er een betere ordening moet komen door de regelgeving op aanbestedingsgebied uit te breiden en het toepassingsbereik te verbreden. “Want op dit moment zijn opdrachtgevers aan weinig of geen regels gebonden. Bestaande regelgeving schiet tekort in het opvullen van lacunes, die zijn ontstaan door het wegvallen van het UPR”, aldus het AVBB. “Er dient te worden gestreefd naar aanbestedingsregels, die effectieve waarborgen bieden voor optimale concurrentie aan zowelvraag- als aanbodzijde.”

Reageer op dit artikel