nieuws

Bewoners beschuldigen corporatie van bedrog

bouwbreed

De bewoners van de Maastrichtse buurt de Ravelijn beschuldigen de woningstichting Sint Servatius van klinkklaar bedrog. In strijd met een schriftelijk protocol houdt Servatius vast aan sloop van de 104 woningen tellende buurt.

De bewonersvereniging Ravelijn beschouwt de houding van Servatius als een regelrechte oorlogsverklaring aan de bewoners. Die gaan een harde confrontatie echter niet uit de weg.

Achtergrond van deze oorlogszuchtige affaire zijn de plannen van de woningstichting voor een gemengd bouwplan op het zogenoemde Standaardterrein, direct grenzend aan de Ravelijn, waar luxe huurappartementen en koopwoningen moeten verrijzen. De stichting treedt daarbij op als poontwikkelaar, een figuur die sinds de bruteringsoperatie door meer corporaties wordt gehanteerd. Via die constructie willen ze geld verdienen waardoor ze financiele armslag hebben sociale huurwoningen te bouwen.

Volgens de Ravelijn-bewoners wil Servatius door koppeling van sloop en vervangende sociale nieuwbouw in de Ravelijn en het po Standaardterrein de gemeente paaien de bouwopdracht ook daadwerkelijk aan de corporatie te geven.

De bewoners vinden de sloop volstrekt onnodig. “Met deze kapitaalvernietigende strategie verwacht de woningstichting de sympathie te winnen van de Maastrichtse gemeenteraad en zo de bouwopdracht voor het Standaardterrein naar zich toe te trekken”, aldus de bewonersvereniging. Daarmee zou de Ravelijn een sociale woonwijk zijn die zonder directe bouw- of woontechnische redenen dan wel verhuurbaarheidsredenen onder de slopershamer valt.

Woonschool

De Ravelijn is een 40 jaar oude buurt die volgens het toen spraakmakende woonschoolconcept was ontworpen. Dat mislukte echter faliekant. Daarom werd 15 jaar geleden besloten tot sloop. Een nieuwe groep bewoners, die daar tijdelijk onderdak vond in afwachting van sloop, is daar blijven zitten, omdat met de woningen bouwkundig niets mis was.

Volgens de huidige bewoners is de reden om vijftien jaar gelden voor sloop te kiezen, een sociale indicatie, nu niet meer geldig. “De wijk heeft zich van woonschool omgevormd tot schoolvoorbeeld op het gebied van sociale vernieuwing”, aldus de Ravelijners.

Volgens hen ligt het veel meer voor de hand om de woningen, waar al vijftien jaar geen onderhoud aan gepleegd is, op te knappen. Daarvoor zijn twee varianten ontwikkeld.

Een variant gaat uit van herstel voor vijftien jaar. Dit kan kostendekkend met een extra huurverhoging van zo’n drie tientjes per maand. De huur zou dan stijgen naar f. 380. De tweede variant is duurzamer herstel voor 35 jaar. Dat zou leiden tot een exploitatie-tekort van maximaal f. 30.000 per woning. Omdat in eerdere overleggen met de woningstichting als randvoorwaarde een gezonde financiele exploitatie was overeengekomen, konden de bewoners leven met het vijftien-jaren plan.

Beheersplan

Parallel aan het herstelplan is een uniek sociaal; beheersplan voor de Ravelijn overeengekomen, onder meer op het gebied van de woningtoewijzing. Dit om het bestaande sociale kapitaal in de Ravelijn optimaal te behouden en verder te exploiteren. De grote buurtbetrokkenheid garandeert volgens de bewonersvereniging het draagvlak voor de noodzakelijke buurtparticipatie bij dit sociale beheersplan.

Ondanks dat is de corporatie doorgegaan met onderzoeken of sloop en vervangende nieuwbouw niet beter was. Dat zou gebeuren in opdracht van de gemeente.

Wel is in het zogenoemde Toekomstoverleg Ravelijn (TORA) bepaald dat nieuwbouwplannen zouden moeten worden gedragen door een ruime meerderheid van de bewoners. Uit een enquete blijkt echter 96% voor het herstelplan te zijn en slechts 1% voor nieuwbouw. Verder was afgesproken dat nieuwbouw ook zou moeten voldoen aan de voorwaarde van gezonde financiele exploitatie. Berekeningen tonen echter aan dat nieuwbouw een exploitatietekort van f. 40.000 oplevert. Bovendien betekent nieuwbouw dat er woningen komen die zo’n f. 700 per maand gaan kosten aan huur.

Het woord is nu aan de gemeente Maastricht, die voor de zomer zal moeten beslissen over de sloopvergunning.

Reageer op dit artikel