nieuws

Makkum ontwikkelt zich richting IJsselmeer

bouwbreed Premium

Makkum gaat zich richting het IJsselmeer ontwikkelen. De komende tien jaar gaat het 25 hectare aan bedrijventerreinen uitgeven en zo’n 250 woningen bouwen. De nadruk bij het opgestelde woningbouwprogramma ligt in de duurdere sector boven de f. 350.000 en f. 400.000. Noodzakelijk omdat met de opbrengsten hiervan de bedrijventerreinen moet worden gefinancierd.

Dit blijkt uit de Structuurvisie Makkum die na de nodige inspraak door het gemeentebestuur van Wunseradiel is vastgesteld. Het college heeft Makkum de status van regionaal ontwikkelings-centrum gegeven. De structuurvisie moet in dit kader de richting van de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden van het plaatsje.

B en W kiezen voor de zogenaamde noordelijke variant van de uitbreidingsmogelijkheden waarbij de nadruk op het realiseren van bedrijvigheid en duurdere woningbouw ligt.

Voor wat betreft de bedrijvigheid heeft Makkum aan de noordelijke zijde ruim 250 hectare beschikbaar. “Met een uitgifte-tempo van zo’n 2,5 hectare per jaar ke we tien jaar vooruit”, zo licht D.L. Visser, hoofd algemene zaken van de Friese gemeente Wunseradiel toe.

De acquisitie voor het bedrijventerrein moet nog op gang worden gebracht maar zal zich hoofdzakelijk op scheepvaart-activiteiten richten. “Door water naar het gebied te brengen denken we goede mogelijkheden voor deze bedrijfstak te ke creeren. Hoewel we ons in eerste instantie richten op de beroepsvaart zal ook de recreatie-sector door het realiseren van een paar ligplaatsen niet over het hoofd worden gezien.”

Woningbouw

Parallel aan de wens van het college om de bedrijvigheid voor Makkum aan de noordzijde te vestigen wil het gemeentebestuur ook meer woningen aan het IJsselmeer gaan bouwen. “We zijn de enige gemeente die nog de mogelijkheid heeft om woningen aan de rand of in ieder geval dichtbij het water te bouwen. Met name hier ke dan de huizen in de duurdere sector worden gerealiseerd”, aldus Visser. Volgens het hoofd algemene zaken is vooral de vraag naar woningen van meer dan f. 350.000 groot. “We missen dit segment ook in de prijsklasse van boven de f. 400.000 in deze gemeente.”

Maar nog belangrijker is, zo stellen B en W in de structuurvisie vast, de duurdere woningbouw voor de bedrijventerreinen. Immers, schrijft het college, “het bedrijventerrein ten noorden van Makkum kan alleen worden gerealiseerd als er sprake is van een co financiering uit de woningbouw”.

Niet bekend

Besluitvorming

Wanneer eind deze maand de commissie Ruimtelijke Ordening zich over de nota buigt en goedkeurt, zal de gemeenteraad in april over het voorstel stemmen. Vervolgens zal de structuurvisie in bestemmingsplannen worden omgezet.

Reageer op dit artikel