nieuws

Jorritsma wil snel overleg over Maaskaden

bouwbreed

Minister Jorritsma wil op korte termijn overleg voeren met de provincie Limburg en de waterschappen in die regio over de overschrijding van de kosten voor de aanleg van Maaskaden. Deze moeten, in reactie op de wateroverlast begin vorig jaar, bescherming bieden aan Limburgers langs de rivier.

De provincie denkt dat de kosten ongeveer f. 40 miljoen hoger uitpakken dan geraamd. Jorritsma voelt er echter weinig voor extra geld uit de schatkist te geven, zo bleek woensdag in de Tweede Kamer.

Jorritsma had in totaal f. 100 miljoen uitgetrokken als bijdrage in de bouwkosten van de kaden. Dit bedrag is later verhoogd tot f. 155 miljoen. De provincie meent dat door onvoorziene tegenvallers de huidige begroting onvoldoende ruimte biedt. De extra kosten ontstaan onder meer door aanpassingen in de plannen, noodzakelijk na uitspraken van de rechter en doordat grondaankopen duurder uitvielen. De Limburgse regio meent dat het Rijk grotendeels moet opdraaien voor die extra financiele last. Jorritsma stelde in het debat dat vooral de waterschappen in Limburg verantwoordelijk zijn voor de hogere kosten. Volgens haar hebben de schappen onvoldoende rekening gehouden met adviezen van haar ministerie om waar nodig kosten te besparen. Bovendien vindt ze dat bij de uitvoering soms te optimistisch vooruit is gelopen op rechterlijke uitspraken. “Geld van anderen geef je gemakkelijker uit dan geld van jezelf”, zo zei zij.

Verantwoordelijkheid

Alle grote fracties in de Kamer drongen aan op nader bestuurlijk overleg tussen de bewindsvrouw en de regio. De Kamerleden meenden dat ook de rijksoverheid een verantwoordelijkheid heeft als het gaat om een goede uitvoering van de Maaskade-plannen. “We hebben na de wateroverlast als politiek verwachtingen gewekt, die we nu ook moeten waarmaken”, aldus Verbugt (VVD).

Alle fracties stelden wel met nadruk dat de nieuwe besprekingen niet tot onnodige vertragingen moeten leiden. De kaden moeten eind dit jaar klaar zijn. Jorritsma kon die garantie overigens niet geven.

De minister zegde toe zeer beperkt extra geld te willen uittrekken, maar het grootste gedeelte moet toch komen van besparingen in de lopende of toekomstige uitvoering. Mochten de partijen niet nader tot elkaar komen, dan sluit ze niet uit dat een onafhankelijk instituut als de Algemene Rekenkamer de zaak nog eens moet doorspitten. “Maar daar ga ik niet van uit”, aldus Jorritsma.

Reageer op dit artikel