nieuws

In Twente dreigt tekort aan ouderenwoningen

bouwbreed

Binnen 25 jaar zal in Overijssel een groot tekort ontstaan aan woningen voor ouderen. Nieuwbouw is onvoldoende om in de behoefte aan ouderenwoningen te voorzien. Daarom moet de bestaande woningvoorraad worden aangepast terwijl nieuwbouw zo moet worden geconstrueerd dat op termijn aanpassingen eenvoudig zijn aan te brengen.

Dit blijkt uit een enquete die de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Twente hield onder 45 gemeenten in Overijssel. Driekwart van de aangeschreven gemeenten reageerde. Uit de enquete blijkt ook dat het merendeel van de ondervraagde gemeenten geen planning heeft om bestaande woningen geschikt te maken voor deze leeftijdsgroep.

Alleen grote gemeenten zoals Almelo, Deventer en Zwolle blijken een duidelijk beleid te voeren inzake de huisvesting van ouderen. Almelo geeft echter aan dat er een groot tekort is aan woningen voor ouderen, terwijl in Hellendoorn het woningbouwprogramma terugloopt, maar het aantal woningzoekenden toeneemt. Ook Zwartsluis blijkt te weinig woningen voor mensen vanaf 60 jaar te hebben.

Wel geven vrijwel alle gemeenten aan dat ze bereid zijn in de toekomst meer te bouwen voor ouderen. “De conclusie is gerechtvaardigd dat gemeenten op dit punt een redelijk beleid voeren”, aldus het rapport dat naar aanleiding van de enquete verscheen.

Deventer

Koploper bij de bouw van huizen die geschikt zijn voor ouderen is Deventer. In 1995 kwamen hier 470 woningen gereed waarvan er 273 geschikt zijn voor deze groep. Van de 223 woningen die in 1995 in aanbouw waren, zijn er 195 geschikt voor ouderen. Ruim een derde van de 2897 huizen die tussen 1996 tot en met 1999 worden gebouwd is geschikt voor bewoning door deze groep. Van de 1000 woningen die daarentegen in 1995 in Zwolle werden gebouwd, zijn er circa 75 geschikt voor ouderen terwijl van de 1600 woningen die in 1995 in aanbouw zijn genomen er rond 100 voor hen geschikt zijn.

Tot het jaar 2000 komen in Overijssel circa 10.000 woningen voor deze leeftijdsgroep beschikbaar, zegt H. Fischer voorzitter van de Commissie Wonen van de KBO Overijssel. Dit is niet voldoende om op iets langere termijn de vergrijzing op te vangen.

Het is vooral een taak van de woningcorporaties, beleggingsmaatschappijen en de overige verhuurders om te zorgen dat er voldoende woningen voor ouderen komen, aldus Fischer. Hij vindt dat er een grootschalig onderzoek moet komen naar de mogelijkheden om bestaande panden geschikt te maken voor bewoning door mensen boven de 60 jaar. De gemeenten moeten een duidelijk beleid gaan voeren inzake het bouwen dan wel aanpassen van woningen voor ouderen.

Volgens Fischer kan in de behoefte aan ouderenhuisvesting niet worden voorzien door nieuwbouw. Daarom is het noodzakelijk bestaande panden op te knappen. “Daarbij moet het dan gaan om huizen die langer dan 25 jaar blijven staan. Anders is het meer rendabel om nieuw te bouwen”, aldus Fischer. “Aanpassing van bestaande woningen is voor de corporaties voordeliger omdat dan het woningbezit makkelijker kan worden verhuurd.”

Leegstand

Fischer constateert dat er leegstand dreigt voor honderden eengezinswoningen die in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd omdat ze niet geschikt zijn voor bewoning door ouderen. Waar het maar even mogelijk is moeten deze panden zodanig worden verbouwd dat ze voor deze groep geschikt worden.

“Als de corporaties daarop inspringen voorkomen ze kapitaalvernietiging. Dat dit in veel gevallen ook mogelijk is bewijzen de onder meer de gemeenten Hardenberg, Oldenzaal en Deventer waar jaarlijks tientallen woningen worden aangepast aan de behoeften van ouderen. De kosten hiervan zijn hoog, aldus Fischer.

Voor de renovatie van een woning moet al snel zo’n f. 80.000 a f. 100.000 worden betaald. “De aanpassingen mogen natuurlijk nooit duurder zijn dan nieuwbouw”, zegt Fischer. De verbouwing mag echter niet ertoe leiden dat de huur van zo’n pand niet meer is op te brengen, want dan dreigt alsnog leegstand.

Reageer op dit artikel