nieuws

Heijmans ziet 2000 met vertrouwen tegemoet

bouwbreed

Heijmans NV te Rosmalen wil voor het jaar 2000 op een omzet van f. 2 miljard zitten. Met een resultaat zoals vorig jaar werd bereikt – een omzetgroei van 29 procent tot f. 1,432 miljard, en een ongekend grote orderportefeuille van f. 900 miljoen – zal dat zeker gaan lukken. Temeer daar het streven er op gericht blijft zowel door autonome groei als door acquisities tot schaalvergroting te komen.

De netto winst over 1995 steeg nog veel meer dan de groei van de omzet. Namelijk met niet minder dan 66 procent tot f. 32,7 miljoen. Verreweg het grootste deel van de omzet werd in Nederland gerealiseerd.

De buitenlandse activiteiten in de direct omringende landen bedroegen niet meer dan 10 procent van het totaal en zal, naar de heer J.F.M. Janssen van de Raad van Bestuur verklaarde, in de toekomst ook niet meer dan 15 procent van de totale omzet uitmaken. Voor het eerst zijn de bedrijven in de zeven divisies ondergebracht in een Heijmans Nederland BV en een Heijmans International BV.

Woningbouw

Het grootste aandeel in de omzet leverde de woning- en utiliteitssector met f. 585 miljoen. De autonome groei bedroeg 8 procent en kwam uit op f. 37 miljoen. In totaal werden 2400 woningen gebouwd, waarvan 1100 in eigen ontwikkeling.

Om in de nabije toekomst van voldoende activiteit in de woningsector verzekerd te zijn, verwierf Heijmans in totaal 500 hectare bouwgrond, waarop, afhankelijk van de woningdichtheid per hectare, ongeveer 14.000 woningen gebouwd ke worden.

De divisie wegen- en waterbouw is met f. 539 miljoen omzet een goede tweede in het totaal.

De marktomstandigheden waren, mede als gevolg van de vele dijkverzwaringen, gunstig.

Westerschelde

Een opvallende rol speelde de sectie beton- en waterbouw. De omzet steeg met f. 11 miljoen tot in totaal f. 99 miljoen, maar het resultaat stond in deze divisie onder druk door kosten van capaciteitsuitbreiding en investeringen en vertraging in de besluitvorming over poen als Betuwelijn en Hogesnelheidslijn.

Men wil bij Heijmans tot de grote waterbouwers gaan behoren en daartoe kan de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding zeker bijdragen. Er bestaat bij Heijmans geen enkele twijfel dat er eind 1997/begin 1998 daadwerkelijk met de uitvoering kan worden begonnen.

Vorig jaar heeft het kabinet tenslotte besloten dat dit po moet doorgaan. De financiering is volgens Heijmans geen punt van discussie meer.

Momenteel bekijkt Heijmans, als een van de zes deelnemers in de combinatie KMW, de deelcontracten om op een lijn te komen met de opdrachtgevers. Voor het zomerreces moet het plan nog door de Kamer. Het gehele plan zal circa f. 1,2 miljard gaan kosten, waarvan Heijmans ongeveer f. 300 miljoen zal toucheren.

Milieu uit gratie

Bij de divisie Milieu zag men de omzet van f. 52 miljoen zakken naar f. 40 miljoen. Behalve als gevolg van het afronden van een groot po, wordt dit ook toegeschreven aan het feit “dat de politieke aandacht voor het milieu aan het verflauwen is. Wij zijn met onze f. 40 miljoen in deze sector al marktleider. En dat is toch erg”, aldus Janssen.

“Als ik pessimistisch zou zijn, wat ik niet ben, zou ik zeggen dat het met de milieu-activiteiten zal gaan zoals met die miljarden, die in een nieuw rioolstelsel zouden worden gepompt. Nooit meer iets van gehoord”.

Winstmarge

Voor dit jaar ziet Heijmans goede perspectieven. De orderportefeuille per 31 december j.l. bedroeg f. 900 miljard, bijna f. 300 miljard meer dan een jaar ervoor. “Bovendien is niet voorzien in een bouwstaking , die zo om de vijf jaar lijkt te moeten voorkomen”, aldus Janssen.

Verder vertrouwt men er op de vorig jaar gerealiseerde winstmarge van 2,2 procent van de omzet (was 1,7 procent) te ke handhaven.

Reageer op dit artikel