nieuws

GS Brabant willen snel zandwinning Heeswijkse Kampen

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen snel de deellocatie Heeswijkse Kampen voor beton- en metselzandwinning in exploitatie nemen. Het college schrijft dit in een notitie over het ontwerp-Ontgrondingeplan beton- en metselzand aan aan de Statencommissie voor milieu.

Verder uitstel zou volgens GS leiden tot geluidhinderproblemen voor de gestaag oprukkende woonbebouwing. Bovendien is op die locatie sprake van wonen-aan-water, waarvoor de natte infrastructuur tijdig moet zijn aangelegd.

Het gaat hier om de plannen voor twee nieuwe deellocaties Beers/Cuijk.

Als deze 110 ha grote locaties worden gerealiseerd, dan betekent dat na 25 jaar tegelijkertijd het definitieve einde van de winning van zand in de Kraaijenbergse Plassen in de gemeente Cuijk. In het jaar 2002 zal dat gebied van circa 1000 ha waarvan 450 ha water, zijn ingericht voor een bovenregionale recreatieve functie, een natuurfunctie en een stedebouwkundige functie.

Over de andere deellocatie, Uitbreiding Beers-Oost, wordt nog overleg gevoerd met de gemeente Cuijk over een iets gewijzigde opzet van de locatie, waardoor een weg, de Steegstraat, die in de oorspronkelijke plannen vergraven zou worden, wel behouden kan worden. GS geven wel aan dat het ernaar uitziet dat dit mogelijk is.

Het oorspronkelijke concept-Ontgrondingenplan is medio mei vorig jaar opgesteld. Sindsdien zijn commentaren geleverd op het concept, die echter niet hebben geleid tot essentiele wijzigingen.

Reageer op dit artikel