nieuws

Egypte wil een miljoen mensen verhuizen

bouwbreed

De bevolking van Egypte groeit nog steeds en legt daarmee onder meer een forse druk op de steden. De regering wil mede om die reden mensen ertoe bewegen naar minder dichtbevolkte gebieden te verhuizen. Voor dat doel ontwikkelt de overheid in de komende vijf tot tien jaar ten zuiden van de Gazastrook op het Sinai-schiereiland een woon- en werkgebied voor om en nabij een miljoen mensen. Aldus secretaris-generaal M. Sudarskis van de Internationale Associatie voor Stedelijke Ontwikkeling (INTA/AIVN) uit Den Haag in een gesprek met deze krant.

“Kijk je naar Cairo”, zegt Sudarskis, “dan zie je een een gebied waar 10 tot 12 miljoen mensen wonen en dat mede door die omvang nauwelijks meer te besturen is. Vooral het centrale deel toont daardoor een weinig geordend beeld. Daar staat tegenover dat sommige wijken goed georganiseerd en goed onderhouden zijn. De binnenstad ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing. Als gevolg daarvan moeten duizenden winkels en werkplaatsen verhuizen naar omliggende wijken. Zoals zoveel andere steden in minder ontwikkelde landen kampt ook Cairo met een toenemende verkeersdruk. Het bestuur ruimt om die reden meer dan gemiddelde aandacht in voor het openbare vervoer. Een voorbeeld daarvan biedt de aanleg van de tweede metrolijn. Het particuliere autopark is veelal verouderd en veroorzaakt veel vervuiling. Op sommige plaatsen treedt zo’n concentratie op dat de verontreiniging de bebouwing aantast. Gebouwen van vijftig, zestig jaar oud verkeren daardoor in een deplorabele staat. Het klimaat speelt overigens ook een rol maar het feit dat de piramides en de sfinx in de afgelopen jaren forse schade opliepen toont aan dat vooral de vervuiling zijn tol eist.”

“Egypte haalt om en nabij 20 procent van het nationale inkomen uit het toerisme dat vooral de stroom deviezen op gang houdt”, rekent Sudarskis voor.

“De politieke instabiliteit beperkte zo’n twee jaar geleden het aantal buitenlandse bezoekers maar lijkt zich nu weer te herstellen. Landbouw en industrie leveren echter een groter deel aan het nationale inkomen van Egypte. Ter bevordering van bijvoorbeeld het laatste hoopt het land buitenlandse investeerders aan te trekken. Die tonen over het geheel genomen een niet onaanzienlijke belangstelling. Temeer omdat de politieke toestand instabieler lijkt dan die in feite is. Het fundamentalisme en het geweld tegen de staat dat daaruit voort komt doet zich vooral in het zuiden voor. In de stedelijke gebieden in het noorden is dat beduidend minder. Hier bestaat meer aandacht voor de ontwikkeling van het land dat daarvoor genoeg mogelijkheden biedt.”

Gazastrook

“Dat gebeurt onder meer met de ontwikkeling van industriegebieden oostelijk van Cairo en langs het Suezkanaal”, weet Sudarskis. “In het te geval gaat het om de inrichting van een vrijhandelszone en een haven. Op het Sinai-schiereiland wil Egypte in de komende vijf tot tien jaar ruim 1 miljoen mensen onder brengen in nieuwe steden. Bij die ontwikkeling hoort ook de aanleg van infrastructuur en bedrijvigheid zoals toeristische voorzieningen langs de kust van de Rode Zee. Het zwaartepunt van de plannen ligt zuidelijk van de Gazastrook. Het gebied ligt er momenteel wat verlaten bij maar ligt niet al te ver van de Nijldelta en de Middellandse Zee. Welbeschouwd blijft er voor Egypte weinig anders over dan om te bouwen in de Sinai. In de steden is geen ruimte meer over. Daarbij ligt Cairo in een aardbevingsgebied. Enkele jaren geleden verwoeste een aardschok een groot aantal gebouwen in de binnenstad. Het bestuur kan niet uitwijken naar veiliger gebieden omdat de woestijn aan de ene en de Nijl aan de andere kant van de stad de bouwmogelijkheden beperken.”

Sinai

“De woestijn biedt de leegte ten spijt geen onbegrensde bouwruimte”, stelt Sudarskis. “Een betrouwbare fundering vereist meer dan alleen zand. De Sinai kent evenwel een rotsachtige bodem die voldoende draagvermogen biedt. In het gebied wordt al enige tijd gebouwd. De regio beschikt al over verkeerswegen, water- en rioolleidingen en elektra. De regering gaf daarmee een eerste aanzet tot het verminderen van de druk van bevolking en bedrijvigheid op de grote steden als Cairo en Alexandrie. Voorts steunt de overheid deze binnenlandse migratie met premies en fiscale voordelen. Bedrijfsmatige activiteiten zijn een voorwaarde om mensen tot verhuizen te bewegen. De nieuwe steden liggen te ver van de bestaande af om dagelijks op en neer te reizen.”

Werkgelegenheid

“Het grootste deel van de Egyptische bevolking woont nog steeds op het platteland en de regering is er alles aan gelegen dat zo te houden”, zegt Sudarskis. “Als gevolg daarvan verstrekt de overheid subsidies voor de agrarische produktie wat er weer toe leidt dat er op het platteland voldoende werk behouden blijft. Het landsbestuur heeft echter geen enkele greep op de natuur. Het is verre van ondenkbaar dat een verandering in het klimaat het landbouwareaal zodanig verkleint dat de werkgelegenheid in deze sector fors daalt. Nu valt er moeilijk een scheiding te maken tussen het platteland en de stad. Cairo strekt zich over een afstand van om en nabij 60 kilometer uit wat betekent dat een deel van de plattelandsbevolking tot de stedelijke behoort. In Egypte is vooralsnog geen sprake van een bevolkingsprobleem. Een niet onaanzienlijk deel van de Egyptenaren werkt in het buitenland en vermindert daarmee de druk in het eigen land. Dat neemt niet weg dat de totale bevolking nog steeds groeit. Weliswaar met een afnemend percentage dat evenwel nog steeds overeenkomt met een grote feitelijke toename.”

INTA/AIVN houdt van 13 tot en met 17 oktober dit jaar in Cairo een conferentie inzake ‘nieuwe stedelijke gemeenschappen: ervaringen uit het verleden en reacties op de toekomst’. Aan de orde komen onder meer de genoemde ontwikkelingen langs het Suezkanaal en in de Sinai. Nadere inlichtingen verstrekt de organisatie via telefoon 070-3244526 en fax 070-3280727.

Reageer op dit artikel