nieuws

Dijkversterking erg krap gepland

bouwbreed

De versterking van de rivierdijken is uiterst krap gepland. Niettemin menen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen dat uiterlijk in 2000 alle dijken zullen voldoen aan het gewenste veiligheidsniveau.

Dit blijkt uit de herziene planning van de Landelijke Coordinatie Commissie Dijkversterking (LCCD).

Bij de herziening van de planning bleek aanvankelijk dat de dijkversterking pas gereed zou zijn in 2001 tot 2002, later dan afgesproken in het Deltaplan voor de rivierdijken. Daarop is die herziening nog eens kritisch tegen het licht gehouden en is er een nieuwe “optimistische, realistische” planning gemaakt die wel het jaar 2000 als einddatum haalt.

De LCCD realiseert zich dat de nieuwe planning enkele extra, maar niet onaanvaardbare risico’s in zich heeft. In de planning is uitgegaan van een positief verloop van alle onderdelen. Verondersteld is dat als gevolg van de instelling van breed samengestelde adviesgroepen, een dusdanig maatschappelijk draagvlak is ontstaan dat alles binnen de gestelde termijnen gehaald kan worden. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat toetsing door de mer-commissie niet zal leiden tot planwijziging.

Optimistisch maar reeel

Doordat de besluitvorming nu ligt bij de provinciebesturen, wordt er tevens van uitgegaan dat de vergunningverlening goed afgestemd en zonder problemen verloopt. Met betrekking tot eventuele gerechtelijke procedures voor wat betreft de onteigening en het onherroepelijk worden van het plan is rekening gehouden met optimistische maar reele termijnen.

De LCCD wijst er wel op dat het realiseren van de dijkversterkingen binnen de gestelde termijnen alleen mogelijk is als alle betrokken partijen zich conformeren aan de planning. In de planning zit geen enkele rek meer. Elke vertraging zal dan ook direct gevolgen hebben voor de einddatum.

Reageer op dit artikel