nieuws

BMWT-Keur moet veiligheid van materieel waarborgen

bouwbreed

Per 1 april krijgt de materieelmarkt te maken met een nieuw keuringssysteem: het BMWT-Keur. Het betreft hier een gecertificeerd keuringssysteem voor materieel in gebruiksfase en is ongeveer te vergelijken met de apk-keuring voor bedrijfs-en personenauto’s.

Een van de redenen waarom de BMWT hiervoor het initiatief heeft genomen dat er in de markt een groeiende behoefte aan een erkende, gecertificeerde veiligheidskeuring bestaat.

Als gevolg van de Wet op de Produktaansprakelijkheid rust er voorts een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de fabrikant. Door tijdens de gebruiksfase toezicht te houden op het geleverde produkt kan deze verantwoordelijkheid beter worden waargemaakt. Dit geldt ook met betrekking tot. een steeds strenger wordende regelgeving omtrent Arbo-zorg.

Optimale zorg

Met het BMWT-keur kan de gebruiker van een machine dan wel de werkgever ervan uitgaan dat er optimale zorg is besteed aan de veiligheid van hemzelf of van zijn personeel. Net als bij apk-keuringen zijn BMWT-keuringen leverancierskeuringen waarbij de nadruk zal worden gelegd op de veiligheid van het materieel. De BMWT gaat hierin een stap verder dan de apk-keuringen omdat de deelnemende keuringsinstanties, importeurs danwel dealers, alleen het eigen merk mogen keuren.

Binnen het BMWT-keur is deze beperking aangebracht omdat de machines steeds meer met merkspecifieke technologie worden uitgerust. Als waarborg voor een adequaat kwaliteitsniveau van de keuring is het noodzakelijk dat de deelnemende bedrijven toegang hebben tot de technische expertise van de fabrikant van het te keuren produkt. De noodzaak hiertoe vloeit voort uit een aantal specifieke omstandigheden die kenmerkend zijn voor de machines die in de BMWT-branche geleverd worden,

Niet alleen zijn de aantallen waarin de machines worden geproduceerd relatief klein, maar daarnaast is het tempo waarin innovaties in machines geimplementeerd worden redelijk hoog. Dit leidt ertoe dat voor derden, vanwege het schaalprobleem en het modificatieprobleem de toegankelijkheid tot de technische informaties, zoals manuals en merkspecifieke scholing, een hoge drempel heeft. Deze trend wordt nog extra versterkt door de Machinerichtlijn en de Wet op de Produktaansprakelijkheid.

Met deze beperking voorkomt de BMWT tevens dat zogenaamde ‘allesweters’ een voet tussen de deur krijgen, waardoor dit type veiligheidskeuringen onvoldoende worden uitgevoerd.

ToV-supervisie

Het BMWT-keur bestaat uit een aantal componenten:

– het keuringsformulier, – de achtergrond informatie op het keuringsformulier – het keuringsprotocol, – een advies keuringstarief en – de steekproef.

In dit geheel speelt ToV Nederland een belangrijke, kwaliteitsborgende rol.

Niet alleen zijn deze componenten in samenwerking met ToV Nederland BV ontwikkeld maar deze keuringsinstantie toetst ook de keuringsgerechtigde bedrijven op kwaliteit van zijn bedrijfsvoering, deskundigheid van zijn personeel de kwaliteit van het equipement etc. Dit alles gebaseerd op de ISO 9003-norm. Daarnaast wordt op de deelnemende bedrijven door ToV periodiek een audit afgenomen.

Derden

Een tweede controlemoment is de steeksproefsgewijze controle op de uitgevoerde keuringen. Het BMWT-keur heeft onafhankelijke organisaties in de arm genomen om steekproefsgewijs een keuring over te doen. Afhankelijk van de aard van de te keuren machine of magazijninrichting wordt daarvoor een competente organisatie uitgenodigd zoals bijvoorbeeld de EVO, ToV Nederland, e.a.

Mochten er, ondanks het streven naar objectiviteit toch problemen ontstaan, dan bestaat er binnen het BMWT-keur een arbitrage-procedure. Hiertoe is per produktgroep een college van deskundigen gevormd. Kan het probleem niet worden opgelost binnen dit college dan is er nog een College van Toezicht beschikbaar. In dit college zit een aantal vooraanstaande ondernemers, waaraan het eindoordeel is voorbehouden.

Reageer op dit artikel